CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Genesis 10 | Český ekumenický překlad

Genesis 10 | Český ekumenický překlad

ROZMNOŽENÍ A ROZČLENĚNÍ LIDSTVA - Potomci Noeho, rozdělení do tří skupin, představují celé lidstvo, jeho možnosti i nebezpečí.

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. 2 Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma. 4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci. 5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí. 6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. 9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem. 10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru. 11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive – i Rechobót-ír a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem – to je to veliké město. 13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 14 i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce. 15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce 17 i Chivejce, Arkejce a Síňana, 18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily. 19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše. 20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků. 21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové. 22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram. 23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš. 24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán. 26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 27 Hadórama a Úzala a Diklu, 28 Óbala a Abímaela a Šebu, 29 Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 30 Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě. 31 To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích. 32 To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.