CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

1 Corinthians 16 | Český ekumenický překlad

1 Corinthians 16 | Český ekumenický překlad

Osobní plány a pokyny

1 Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. 2 V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. 3 Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma. 4 Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou. 5 Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu, 6 ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu. 7 Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to Pán. 8 V Efezu zůstanu až do letnic; 9 otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. 10 Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já. 11 Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry. 12 Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném případě nechtěl jít už nyní; půjde však, jakmile se ukáže vhodná příležitost. 13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 15 O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím. 16 I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. 17 Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost. 18 Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!

— Pozdravy

19 Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě. 20 Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21 Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha! 23 Milost Pána Ježíše buď s vámi. 24 Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.