B21

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Psalm 92 | Bible, překlad 21. století

Psalm 92 | Bible, překlad 21. století
1 Zpívaný žalm pro sobotní den. 2 Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! 3 Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí 4 při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. 5 Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. 6 Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! 7 Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, 8 že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. 9 Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky! 10 Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! 11 Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem mě pokropíš. 12 Uvidím pád těch, kdo mě špehují, o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším! 13 Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. 14 V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. 15 Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. 16 Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost – on je má Skála, je každé křivdy prost!