NTR

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Matthew 4:4 | Noua traducere în limba românã

Matthew 4:4 | Noua traducere în limba românã

Ispitirile lui Isus

1 Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul*. 2 Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi* şi apoi a flămânzit. 3 Atunci ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: – Dacă* eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini! 4 Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“* 5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului 6 şi I-a zis: – Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: „El va da porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“ şi „Ei Te vor purta pe braţele lor, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“* 7 Isus i-a răspuns: – De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“* 8 Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. 9 Apoi I-a zis: – Toate acestea Ţi le voi da Ţie, dacă te vei prosterna şi mi te vei închina. 10 Atunci Isus i-a răspuns: – Pleacă, Satan, căci este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“* 11 Atunci diavolul a plecat de la El. Şi iată că nişte îngeri au venit să-I slujească.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13 A părăsit Nazaretul şi S-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare*, în ţinutul lui Zabulon şi al lui Neftali, 14 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: 15 „Ţinut al lui Zabulon şi ţinut al lui Neftali, Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan! 16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a răsărit o lumină!“* 17 De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“

Chemarea primilor apostoli

18 În timp ce mergea pe malul Mării Galileii, Isus a văzut doi fraţi, pe Simon, zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau un năvod în mare, căci erau pescari. 19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ 20 Ei şi-au lăsat imediat năvoadele şi L-au urmat. 21 Mergând mai departe de acolo, El a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o barcă împreună cu Zebedei, tatăl lor, şi îşi cârpeau năvoadele. Isus i-a chemat, 22 iar ei au lăsat imediat barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat.

Isus vindecă bolnavii

23 Isus călătorea prin toată Galileea, dând învăţătură în sinagogile* lor, predicând Evanghelia* Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă care erau în popor. 24 Vestea despre El s-a răspândit în toată Siria*. Oamenii aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de diferite boli sau dureri, pe cei demoniaci, pe cei epileptici* şi pe cei paralizaţi, iar El îi vindeca. 25 Îl urmau mulţimi mari de oameni din Galileea, din Decapolis*, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.