CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Numbers 25 | Český ekumenický překlad

Numbers 25 | Český ekumenický překlad

— Odpad Izraele k Baal-peórovi - Lid svedený moábskou modloslužbou je přísně ztrestán. Horlivost Pinchasova zastavuje pohromu.

1 Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. 2 Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. 3 Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. 4 I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“ 5 Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl: „Pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peórem.“ 6 I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců, právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. 7 Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil zprostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, 8 vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. 9 Ale mrtvých při té pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc. 10 Nato promluvil Hospodin k Mojžíšovi: 11 „Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců tím, že dal uprostřed nich průchod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskoncoval. 12 Proto vyhlas: Hle, daruji mu svou smlouvu pokoje. 13 Ta bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smírčí obřady.“ 14 Jméno zabitého izraelského muže, který byl zabit spolu s Midjánkou, bylo Zimrí, syn Sálův; byl to předák jednoho rodu Šimeónova. 15 Jméno zabité midjánské ženy bylo Kozbí, dcera Súrova; ten byl kmenový náčelník jednoho rodu v Midjánsku. 16 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 17 „Napadni Midjánce a pobijte je. 18 Oni napadli vás svými nástrahami, které vám nastražili prostřednictvím Peóra a své sestry Kozbí, dcery midjánského náčelníka, zabité v den pohromy, která vznikla kvůli Peórovi.“ Po té pohromě