CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

1 Chronicles 4:24 | Český ekumenický překlad

1 Chronicles 4:24 | Český ekumenický překlad

— Další potomci Judovi - Doplňky k seznamu příslušníků kmene Judova.

1 Synové Judovi: Peres, Chesrón a Karmí, Chúr a Šóbal. 2 Reajáš, syn Šóbalův, zplodil Jachata a Jachat zplodil Achúmaje a Lahada. To jsou čeledi soreatejské. 3 Z otce Étama jsou tito: Jizreel, Jišma a Jidbáš; jejich sestra se jmenovala Haslelponí. 4 Penúel byl otec Gedóra a Ezer otec Chušího. To jsou synové Chúra, prvorozeného Efratina, otce Betléma. 5 Ašchúr, otec Tekóje, měl dvě manželky: Cheleu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Témního a Achaštarího. To jsou synové Naařini. 7 Synové Cheleini: Seret, Jesochar a Etnán. 8 Kós zplodil Anúba a Sóbebu a čeledi Acharchela, syna Harumova. 9 Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“ 10 Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ A Bůh splnil, oč žádal. 11 Kelúb, bratr Šúchův, zplodil Mechíra; ten je otec Eštónův. 12 Eštón zplodil Bét-ráfu, Paseacha a Techinu, otce Ír-nachaše. To jsou mužové Réky. 13 Synové Kenazovi: Otníel a Serajáš. Synové Otníelovi: Chatat. 14 Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš zplodil Jóaba, otce Gé-charašímu (to je Údolí řemeslníků); byli tam totiž řemeslníci. 15 Synové Káleba, syna Jefunova: Irú, Éla a Naam. Synové Élovi: Kenaz. 16 Synové Jehalelélovi: Zíf a Zífa, Tírja a Asarel. 17 Syn Ezrův: Jeter a Mered, Efer a Jalón. Jeter zplodil Mirjama a Šamaje a Jišbacha, otce Eštemóova. 18 Jeho manželka Jehúdija porodila Jereda, otce Gedóru, a Chebera, otce Sóka, a Jekutíela, otce Zanóachu. To jsou synové Bitji, dcery faraónovy, kterou pojal Mered. 19 Synové Hódijášovy manželky, sestry Nachama, otce Keílova: Hagarmí a Eštemóa Maakatský. 20 Synové Šimónovi: Amnón a Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet. 21 Synové Šely, syna Judova: Er, otec Léky, a Laeda, otec Maréši, a čeledi pracující v dílně na bělostné plátno v Bét-ašbéji, 22 Jokím a mužové Kozeby a Jóaš a Sáraf, kteří opanovali Moába, a Jašúbí-lechem. To jsou starobylé příběhy. 23 Byli to hrnčíři, sadaři a vinaři, sídlili tam u krále v jeho službách.

OSTATNÍ POKOLENÍ - — Pokolení Šimeónovo - Seznam Šimeónovců, jejich sídlišť a předáků a zpráva o dvou jejich taženích.

24 Synové Šimeónovi: Nemúel a Jamín, Jaríb, Zerach a Šaul, 25 jeho syn Šalúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma. 26 Synové Mišmovi: jeho syn Chamúel, jeho syn Zakúr, jeho syn Šimeí. 27 Šimeí měl šestnáct synů a šest dcer. Jeho bratři neměli mnoho synů; celá jejich čeleď se nerozmnožila tak jako Judovci. 28 Sídlili v Beer-šebě, Móladě a Chasar-šúalu, 29 v Bilze, v Esemu a v Tóladu, 30 v Betúelu, Chormě a Siklagu, 31 v Bét-markabótu, v Chasar-súsimu, v Bét-bireji a v Šaarajimu. To byla jejich města až do Davidova kralování. 32 Jejich dvorce byly v Étamu a Ajinu, v Rimónu, v Tokenu a v Ašanu, v pěti městech. 33 Všechny jejich dvorce, které ležely kolem těchto měst až k Baalu, byly jejich sídlišti; byly zaznamenány v rodovém seznamu. 34 Dále to byl Mešóbab a Jamlék a Jóša, syn Amasjášův 35 Jóel a Jehú, syn Jóšibjáše, syna Serajáše, syna Asíelova, 36 a Eljóenaj, Jaakoba a Ješóchajáš, Asajáš a Adíel, Jesímiel a Benajáš 37 a Zíza, syn Šifího, syna Alóna, syna Jedajáše, syna Šimrího, syna Šemajášova. 38 Tito jmenovitě uvedení byli předáky ve svých čeledích; jejich otcovský rod se mnohonásobně rozmohl. 39 Proto šli směrem ke Gedóru na východ od údolí, aby hledali pastvu pro svůj brav. 40 Našli pastvu tučnou a dobrou a zemi na všechny strany otevřenou, poklidnou a pokojnou; shledali, že tamní předešlí obyvatelé pocházejí z Cháma. 41 Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a pobořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav. 42 Dále z nich, totiž ze Šimeónovců, odešlo pět set mužů do pohoří Seíru; v jejich čele byli Pelatjáš, Nearjáš, Refajáš a Uzíel, synové Jišeího. 43 Pobili pozůstatek Amálekovců, kteří kdysi vyvázli; tam sídlí dodnes.