CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

1 Chronicles 23:9 | Český ekumenický překlad

1 Chronicles 23:9 | Český ekumenický překlad

— Rozdělení lévijců - Výčet lévijců, rozdělení podle jednotlivých tříd a přidělení do služby.

1 Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. 2 Shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a lévijce. 3 Lévijci byli sečteni od třicetiletých výše; seznam jednotlivců činil třicet osm tisíc mužů. 4 Z nich bylo čtyřiadvacet tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, šest tisíc bylo správci a soudci, 5 čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovaly Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat. 6 David je rozdělil do tříd 7 podle Geršóna, Kehata a Merarího, synů Léviho. Ke Geršónovi patří Laedán a Šimeí. 8 Synové Laedánovi byli tři: přední byl Jechíel, pak Zétam a Jóel. 9 Synové Šimeího: Šelomít, Chazíel a Háran. Ti tři byli v Laedánových rodech přední. 10 Synové Šimeího: Jachat, Zína, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího. 11 Jachat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu. 12 Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 13 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání. 14 Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho. 15 Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer. 16 Synové Geršómovi: přední Šebúel. 17 Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili. 18 Synové Jishárovi: přední Šelomít. 19 Synové Chebrónovi: přední Jerijáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám. 20 Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš. 21 Synové Merarího: Machlí a Muší. Synové Machlího: Eleazar a Kíš. 22 Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl jen dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi. 23 Synové Mušího byli tři: Machlí, Eder a Jeremót. 24 To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše. 25 David totiž řekl: „Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě. 26 Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze.“ 27 Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše. 28 Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu; 29 aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky nekvašených chlebů, pánve a mísy, různé odměrky a míry; 30 aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer; 31 aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád. 32 Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.