Yardım

Türkçe

Sürgünden Dönenlerin Listesi

1  Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.
2  Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:
3  Paroşoğulları: 2172
4  Şefatyaoğulları: 372
5  Arahoğulları: 775
6  Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
7  Elamoğulları: 1254
8  Zattuoğulları: 945
9  Zakkayoğulları: 760
10  Banioğulları: 642
11  Bevayoğulları: 623
12  Azgatoğulları: 1222
13  Adonikamoğulları: 666
14  Bigvayoğulları: 2056
15  Adinoğulları: 454
16  Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
17  Besayoğulları: 323
18  Yoraoğulları: 112
19  Haşumoğulları: 223
20  Gibbaroğulları: 95
21  Beytlehemliler: 123
22  Netofalılar: 56
23  Anatotlular: 128
24  Azmavetliler: 42
25  Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
26  Ramalılar ve Gevalılar: 621
27  Mikmaslılar: 122
28  Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
29  Nevolular: 52
30  Magbişliler: 156
31  Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254
32  Harimliler: 320
33  Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
34  Erihalılar: 345
35  Senaalılar: 3630.
36  Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
37  İmmeroğulları: 1052
38  Paşhuroğulları: 1247
39  Harimoğulları: 1017.
40  Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
41  Ezgiciler: Asafoğulları: 128.
42  Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
43  Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
44  Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
45  Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
46  Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
47  Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
48  Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
49  Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
50  Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
51  Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
52  Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
53  Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
54  Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
55  Süleyman'ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
56  Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
57  Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
58  Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392.
59  Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
60  Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
61  Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları.
62  Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
63  Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
64  Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
65-67  Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
68  Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.
69  Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
70  Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.
© 2018 ERF Medien