Yardım

Türkçe

Ezgiciler

1  Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:
2  Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.
3  Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.
4  Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.
5  Hepsi kralın bilicisi Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi.
6  Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.
7  RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı 288 kişiydi.
8  Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.
9  Birinci kura Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. kişi››. Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir. İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.
10  Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
11  Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
12  Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
13  Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
14  Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
15  Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
16  Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
17  Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
18  On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
19  On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
20  On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
21  On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
22  On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
23  On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
24  On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
25  On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
26  On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
27  Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
28  Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
29  Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
30  Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
31  Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
© 2018 ERF Medien