Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Türkçe

Adem'in Soyu

1  Adem, Şit, Enoş,
2  Kenan, Mahalalel, Yeret,
3  Hanok, Metuşelah, Lemek,
4  Nuh. Nuh'un oğulları: Sam, Ham, Yafet. metinde geçmemektedir.
5  Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
6  Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
7  Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
8  Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
9  Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.
10  Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
11-12  Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Maftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı.
13-16  Kenan ilk oğlu Sidon'un babası ve Hititler'in, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı.
17  Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
18  Arpakşat Şelah'ın babasıydı1. Şelah'tan Ever oldu.
19  Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'tifç, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı. Septuaginta ‹‹Arpakşat Kenan'ın babasıydı, Kenan Şelah'ın babasıydı.››
20-23  Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.
24  Sam, Arpakşat, Şelah,
25  Ever, Pelek, Reu,
26  Seruk, Nahor, Terah,
27  Avram -İbrahim-.

İbrahim'in Soyu

28  İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.
29  İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
30  Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
31  Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.
32  İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.
33  Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.

Esav'ın Soyu

34  İshak İbrahim'in oğluydu. İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.
35  Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
36  Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek. Masoretik metin ‹‹Timna ve Amalek›› (bkz. Yar.36:12).
37  Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.

Seir'in Soyu

38  Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
39  Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
40  Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon'un oğulları: Aya, Âna.
41  Âna'nın oğlu: Dişon. Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
42  Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.

Edom Kralları

43  İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı.
44  Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
45  Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
46  Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.
47  Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
48  Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
49  Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
50  Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di.
51  Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
52  Oholivama, Ela, Pinon,
53  Kenaz, Teman, Mivsar,
54  Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.
1 1:18 Masoretik metin ‹‹Arpakşat Şelah'ın babasıydı››,
© 2019 ERF Medien