Nápověda

Slovo na cestu

1 Veď své posluchače k tomu, co odpovídá zdravému učení:
2 starší muži ať jsou střídmí a vážní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.
3 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, nepomlouvají a neholdují alkoholu. Mladším ženám mají být vychovatelkami k dobrému,
4 aby milovaly své muže a děti,
5 ovládaly své nálady, pečovaly o čistotu těla i duše, pořádně vedly domácnost, byly laskavé a povolné k manželům, aby nezavdaly příčinu ke kritice křesťanské víry.
6 Také mladé muže veď k sebeovládání.
7 Buď jim vzorem správného jednání po všech stránkách.
8 Všechno, čemu učíš, ať je výstižné a odpovídá pravdě, aby protivník neměl co namítnout.
9 Podřízení ať poslouchají své představené, ať jsou úslužní, neodmlouvají,
10 nepodvádějí a ve všem ať je na ně naprosté spolehnutí. Tak budou vzbuzovat zájem o víru v našeho Zachránce, Boha.
11 On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit.
12 To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem.
13 Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus.
14 On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.
15 Tak lidi uč, naléhavě přesvědčuj a napravuj, kde bude třeba. Nikdo ať tě nebere na lehkou váhu.
© 2018 ERF Medien