Nápověda

Slovo na cestu

Lidé budou rozptýleni

1 Buď prokleto, Ninive, město vrahů a podvodníků, plné kořisti a úkladů.
2 Chceš slyšet, co tě čeká? Už práskají biče a duní kola tvých protivníků. Jejich koně se řítí a válečné vozy hrozivě rachotí.
3 Jezdci už útočí a jejich meče i kopí se jen blyští. Po boji zůstane tolik mrtvých, že živí budou zakopávat o jejich těla.
4 Vždyť Ninive jednalo jako nejhorší prostitutka. Svou magií a kouzly uhranulo a zotročilo celé národy.
5 Hospodin praví: "Já sám se ti teď postavím a přede všemi národy tě odhalím a ponížím.
6 Nechám tě zapadnout do tvé vlastní špíny a učiním z tebe výstrahu hodnou opovržení.
7 Všichni, kdo tě spatří, se s odporem odvrátí a řeknou: "Ninive je v troskách, kdo by nad ním truchlil?" Nenajde se žádný, kdo by nad tebou projevil lítost."
8 Jsi snad, Ninive, lepší než Théby? Také jejich obyvatele chránila řeka a namísto hradeb měli Nil.
9 Spoléhali se na nepřekonatelnou sílu Egypta a spojenectví s Pútem a Libyí.
10 Přesto se dostali do zajetí a jejich potomci byli vyhlazeni na nárožích. Nepřátelé si rozdělili šlechtu jako kořist a všechny udatné muže odvedli v řetězech.
11 Také tobě se, Ninive, podlomí nohy jako opilci a budeš se snažit svému nepříteli skrýt.
12 Ale nepomohou ti ani všechny tvé pevnosti. Budou jako fíkovníky se zralými plody. Stačí, když s nimi kdokoliv zatřese, a plody mu spadnou rovnou do úst.
13 Tví vojáci zeslábnou jako bezmocné ženy. Dřevěné závory pohltí oheň a brány tvé země se doširoka otevřou.
14 Klidně si načerpejte zásoby vody a zpevněte hradby, ať odoláte obležení. Vyrobte si cihly a umíchejte maltu.
15 Ale ať uděláte cokoliv, město lehne popelem. Armáda nepřátel vás pohltí jako hejno nenasytných kobylek. Neubráníte se, ani kdyby vás bylo sebevíc.
16 Vašich kupců je více než hvězd na nebi, ale nepřátelé vyplení vaši zemi jako hejno sarančat a zase klidně odletí.
17 Vaše vojska i velitelé jsou jako roje much. Stejně jako ony si klidně odpočívají na chladné zdi, ale sotva jim začne být horko, rozletí se neznámo kam.
18 Je to tak, asyrský králi. Všichni tví velitelé a urození vládci padnou a lid, který se rozprchne po horách, již nikdy nikdo neshromáždí.
19 Na nemoc tvé země není lék, její rány jsou smrtelné. Všichni, kdo se doslechnou o tvém pádu, budou tleskat radostí. Vždyť není mnoho těch, kdo nepoznali tvoji krutost.
© 2018 ERF Medien