Nápověda

Slovo na cestu

Boží trpělivost a moc

1 Na základě vidění od Hospodina pronesl Nahum z Elkóše následující proroctví:
2 Hospodin nepřehlíží žádnou nevěrnost a spravedlivě trestá všechna provinění. Na všechny, kdo se mu postaví, Hospodin nechá dopadnout důsledky jejich vlastních nepravostí.
3 Ačkoliv je Bůh nesmírně mocný, je trpělivý a nemá sklon k rozhořčení. Přesto však neponechává viníky bez trestu. Dokáže rozběsnit bouři i hurikán a mraky jsou jako prach zvířený jeho chůzí.
4 Pouhým slovem krotí a vysouší moře i řeky a s nimi uvadá zeleň v Bášanu a Karmelu i květy na stráních Libanónu.
5 V Hospodinově přítomnosti se taví hory a celá země i s obyvateli se chvěje.
6 Před jeho planoucím hněvem nikdo neobstojí. Když se rozohní, skály se drolí na prach.
7 Avšak těm, kdo mu důvěřují, je Hospodin útočištěm v čase soužení.
8 Nyní však smete Ninive jako ukrutná povodeň a zahalí své protivníky temnotou zatracení.

Bůh vysvobodí Judejce

9 Ať se spiklenci postaví Hospodinu jakkoliv, on bude mít poslední slovo. Bohu je možné vzdorovat jen jednou.
10 Jako opilí se zapletou do ostnů vlastních intrik a shoří jako suchá tráva.
11 A právě z Ninive vzešel vladař, který se staví proti Hospodinu a svádí lid k nepravostem.
12 Proto Hospodin řekl: "Navzdory spojencům a vojenské síle Asýrie podlehne a navždy zanikne. Nechal jsem Judejce trpět, ale již nikdy víc to nedovolím
13 a zbavím je tíživé nadvlády Asyřanů."
14 Hospodin také rozhodl o osudu Ninive: "Dám zničit všechny posvátné výtvory z chrámu tvých falešných bohů. Pohřbím tě za tvé nepravosti, takže navždy upadneš v zapomnění."
15 Pohleďte k horám Judejci," pokračuje Nahum, "míří k vám posel se zprávou o vítězství. Můžete opět slavit své svátky a dát Bohu to, co mu patří. Již nikdo neobsadí vaši zemi, neboť všichni nepřátelé zahynuli.
© 2018 ERF Medien