NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Slovo na cestu

1-2 Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl.
3 Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!"
4 Ježíš mu odpověděl: "V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova."
5 Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu
6 a řekl: "Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen."
7 Ježíš mu zase pohotově odpověděl: "Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán."
8 Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím.
9 Tam mu řekl: "Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!"
10 Ježíš odpověděl: "Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat."
11 V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.
12 Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje.
13 Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího.
14 Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:
15 "V Galileji, zemi Zabulónověa Neftalího,mezi mořem a Jordánem,se usídlili pohané.
16 Tento lid pohroužený do temnotyuvidí veliké světlo.Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,se rozední."
17 V té době začal Ježíš kázat: "Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!"
18 Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej.
19 Ježíš na ně volal: "Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!"
20 Ti dva všeho nechali a šli s ním.
21 O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval;
22 oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.
23 Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.
24 Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval.
25 Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.
© 2019 ERF Medien