Nápověda

Slovo na cestu

1 Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi. Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct. Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš - Boží Syn.
2 Abraham - Izák Izák - Jákob
3 Jákob - Juda (a bratři) Juda - Peres a Zerach (matka Támar) Peres - Chesrón Chesrón - Rám
4 Rám - Amínadab Amínadab - Nachšón Nachšón - Salmón
5 Salmón - Bóaz (matka: Rachab) Bóaz - Obéd (matka: Rút) Obéd - Jišaj
6 Jišaj - David (král) David - Šalomoun (matka: Batšeba)
7 Šalomoun - Rechabeám Rechabeám - Abijám Abijám - Ása
8 Ása - Jóšafat Jóšafat - Jóram Jóram - Uzijáš
9 Uzijáš - Jótam Jótam - Achaz Achaz - Chizkijáš
10 Chizkijáš - Menaše Menaše - Ámon Ámon - Jóšijáš
11 Jóšijáš - Jechoniáš
12 Jekonjáš a jeho bratřiJekonjáš - Šealtíel Šealtíel - Zerubábel
13 Zerubábel - Abiud Abiud - Eljakim Eljakim - Azór
14 Azór - Sádok Sádok - Achim Achim - Eliud
15 Eliud - Eleazar Eleazar - Mattan Mattan - Jákob
16-17 Jákob - Josef Josef (muž Marie) JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie)
18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou.
19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde.
20 Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: "Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla.
22 Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše:
23 ,Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.'"
24 Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií.
25 Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.
© 2018 ERF Medien