Nápověda

Slovo na cestu

1 Po několika dnech se Ježíš opět vrátil do Kafarnaum a hned se rozneslo, že je opět doma.
2 Nahrnulo se tam tolik lidí, že zaplnili celý dům, ba dokonce ani přede dveřmi nebylo k hnutí.
3 Když jim Ježíš zvěstoval Boží poselství, chtěli se k němu dostat čtyři muži, kteří nesli na nosítkách ochrnutého člověka.
4 Protože se k němu nemohli prodrat zástupem, vystoupili po vnějším schodišti na plochou střechu domu, tu rozebrali a spustili lehátko s ochrnutým přímo před Ježíše.
5 Když viděl, jak ti muži bezvýhradně věří v jeho pomoc, řekl nemocnému: "Synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny."
6 Sedělo tam také několik učitelů zákona a ti se mezi sebou začali domlouvat:
7 "Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání! On si snad o sobě myslí, že je Bohem! Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy."
8 Ježíš však četl jejich myšlenky a obrátil se k nim: "Proč vás to tak popudilo, co jsem právě řekl?
9 Co je snadnější? Oznámit ochrnutému, že se mu odpouštějí hříchy, nebo mu rozkázat, aby se zvedl, sebral svoje lehátko a odešel domů?
10 Abyste uvěřili, že mám moc odpouštět lidem hříchy, dívejte se teď dobře."
11 Nato se obrátil k ochrnutému a vyzval ho: "Vstaň a jdi domů, jsi uzdraven."
12 Ten vstal, sebral své lehátko a před očima všech odcházel. Udivení lidé chválili Boha a říkali: "Něco takového jsme ještě neviděli."
13 Jindy vyšel Ježíš k jezeru, aby kázal zástupu, který ho tam očekával.
14 Když potom šel dál, uviděl Alfeova syna Leviho, který seděl v celnici a vybíral poplatky od pocestných."Pojď za mnou a staň se mým učedníkem," řekl mu Ježíš. Levi bez váhání vstal a šel s ním.
15 Ježíš se svými učedníky pak přijal pozvání do Leviho domu, kde usedli za stůl společně s dalšími celníky a lidmi pochybné pověsti; tyto vyděděnce společnosti Ježíš zvláštním způsobem přitahoval.
16 Když však židovští náboženští vůdcové viděli, že Ježíš stoluje s lidmi špatné pověsti, vyptávali se jeho učedníků: "Jak si jen může sednout k jednomu stolu s takovou lůzou?"
17 Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví lidé, ale nemocní. Nepřišel jsem proměnit lidi, kteří se považují za dobré, ale ty, kdo znají svou špatnost."
18 Janovi učedníci a židovští předáci měli ve zvyku se postit. Jednou přišli lidé za Ježíšem s otázkou: "Proč se tvoji učedníci také nepostí jako žáci Jana a farizejů?"
19 Nato jim Ježíš řekl: "Cožpak ženichovi přátelé odmítají na svatbě jídlo, když je ženich mezi nimi? To se přece radují,
20 a teprve až je ženich opustí, budou mít důvod ke smutku a k půstu.
21 Nový život z Boha nelze vtěsnat do tradičních náboženských zvyků a forem, jako se na staré šaty nedá přišít záplata z neseprané látky. Vždyť záplata by se srazila, vytrhla by okolní chatrné tkanivo a díra by se ještě zvětšila.
22 Nové, bouřlivé víno také nedáváte do měchů ze staré kůže; ty by popraskaly a obojí by přišlo nazmar. Nové víno potřebuje nové, nezpuchřelé měchy."
23 Jednou v sobotu procházel Ježíš se svými učedníky obilným polem. Protože měli hlad, trhali učedníci klasy a jedli zrní.
24 Farizejové to uviděli a vytýkali Ježíšovi: "Proč to dělají? Vždyť náš Zákon přece zakazuje v sobotu pracovat, a oni trhají obilí!"
25-26 Ježíš na to odpověděl: "Nikdy jste nečetli, co udělal král David a jeho družina, když měli na útěku hlad? Neslyšeli jste o tom, jak vešli do Božího chrámu - nejvyšším knězem byl tehdy Ebjátar - a jedli posvátné chleby, které směli jíst pouze kněží?"
27 A potom ještě dodal: "Sobotní klid má přece sloužit člověku, a ne aby předpisy lidi zotročovaly.
28 Já, jako Syn člověka, který přišel z nebe, stojím nade všemi zákony, i nad dodržováním soboty."
© 2018 ERF Medien