NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Slovo na cestu

1 Ježíš se vrátil od Jordánu naplněn Duchem svatým a ten ho nyní vedl do ústraní na poušť.
2 Pobyl tam čtyřicet dní a po celou tu dobu nic nejedl. Když už byl vyčerpán hladem, přišel k němu ďábel
3 a pokoušel ho: "Jsi-li opravdu Boží Syn, nadělej si chleba z těchto kamenů."
4 Ježíš odpověděl: "Je psáno v zákoně: ‚Člověku nestačí k životu jen chléb, ale Boží slovo potřebuje vždycky.'"
5 Potom ďábel v jediném okamžiku odkryl moc a bohatství všech království světa
6 a řekl: "To všechno mi patří a mohu to rozdávat, komu se mi zlíbí.
7 Vzdej mi poctu a všechno to bude tvé."
8 Ježíš řekl: "Je psáno, že jedině Boha máme uctívat a jenom jemu se klanět."
9 Nakonec ho ještě ďábel vyvedl na ochoz chrámu a řekl: "Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů.
10 Vždyť je přece psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě ochránili,
11 a že tě ponesou na rukou, aby ses nezranil."
12 Ježíš na to odpověděl: "Ale je také psáno, že nemáme Boží sliby zneužívat, ani Boha pokoušet."
13 Po těchto slovech ho ďábel opustil a čekal na svou další příležitost.
14 Vyzbrojen mocí Ducha, vrátil se Ježíš do Galileje. Pověst o něm se brzy rozšířila po celém okolí.
15 Učil v synagogách, lidé se mu obdivovali a pozorně mu naslouchali.
16 Přišel i do Nazaretu, kde vyrůstal. I tam šel podle svého zvyku v sobotu do synagogy. Povstal, aby dal najevo, že chce číst z Písma.
17 Podali mu svitek z knihy proroka Izajáše. Rozvinul ho a nalezl místo, kde je psáno:
18 "Duch Boží mě vede,protože mne Bůh určil,abych chudým přinesl radostnou zprávu,uzdravil ty, kteří jsou v srdci zraněni,sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni,slepým abych vrátil zrak,utlačené osvobodil a ohlásil,
19 že teď přichází čas,kdy se Bůh chce nad každým slitovata zachránit ho."
20 Pak Ježíš stočil svitek, podal ho sluhovi a posadil se. Lidé napjatě čekali na výklad přečteného oddílu.
21 Obsahem Ježíšova kázání bylo: "Dnes se uskutečňuje to, co jsem právě četl."
22 Všichni souhlasně přikyvovali a divili se, jak pěkně Ježíš hovořil. Říkali: "A to je syn tesaře Josefa!"
23 Ježíš ale pokračoval: "Asi byste mi rádi připomněli přísloví: Lékaři, uzdrav se sám! Proč neuděláš doma stejné zázraky, o jakých slyšíme třeba z Kafarnaum? -
24 Víte proč? Protože jako každý prorok nacházím nejméně víry u vás doma.
25 Jen si vzpomeňte, jak to bylo v době proroka Elijáše, kdy tři a půl roku nepršelo.
26 V Izraeli bylo mnoho vdov, ale Elijáš byl poslán jen k jediné, a to ještě pohanské vdově ze Sarepty v Sidónsku.
27 Anebo v době proroka Elíši bylo v Izraeli mnoho malomocných, a nakonec byl uzdraven jen Naamán, pohan ze Sýrie."
28 Po těchto slovech se lidé v synagoze rozzuřili,
29 popadli Ježíše a vlekli ho za město na sráz hory, odkud ho chtěli svrhnout dolů.
30 On se jim však ztratil v davu a odešel odtud.
31 Odešel do Kafarnaum v Galileji a kázal tam v sobotu k lidem.
32 Na posluchače udělal hluboký dojem, protože z jeho slov vyzařovala zvláštní moc.
33 V synagoze byl také muž posedlý démonem a ten vykřikoval:
34 "Co je ti do nás, Ježíši z Nazaretu? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, tebe posílá Bůh."
35 Ježíš démona okřikl: "Buď zticha a ven z něho!" Zlý duch s tím mužem ještě zalomcoval, ale už mu neublížil. Od té chvíle měl ten muž pokoj.
36 Lidé se polekali a dohadovali se mezi sebou: "Co je to v jeho slovech? S jakou autoritou poroučí démonům, že ho na slovo poslouchají?"
37 A tak se o Ježíši brzy mluvilo po celém okolí.
38 Ze synagogy odešel Ježíš do domu rybáře Šimona. Tam ho prosili, aby pomohl Šimonově tchyni, která ležela na lůžku s vysokou horečkou.
39 Ježíš se nad nemocnou sklonil a slovem ji uzdravil. Horečka okamžitě klesla, žena vstala a dokonce byla schopna je pohostit.
40 Večer přicházeli mnozí k Ježíšovi a přiváděli s sebou svoje blízké postižené nejrůznějšími nemocemi. Kladl na ně ruce a uzdravoval je.
41 Osvobodil také mnoho lidí od démonů, kteří hrůzou křičeli: "Ty jsi Boží Syn." Ježíš je umlčoval, protože nestál o to, aby právě oni zveřejňovali, že je Mesiáš.
42 Časně ráno opustil Ježíš dům a vyhledal si osamělé místo. Lidé ho všude hledali. Chtěli ho zadržet a zabránit mu, aby od nich odešel.
43 On jim však řekl: "Musím i v jiných městech hlásat radostnou zprávu o přicházejícím Božím království, vždyť k tomu mne Bůh poslal."
44 A tak kázal v různých synagogách i v Judsku.
© 2019 ERF Medien