Nápověda

Slovo na cestu

1 Nebuď unáhlený v řeči, neukvapuj se v srdci. Zvaž dobře všechna slova, která chceš pronést před Hospodinem. Pamatuj, že Bůh je v nebi a ty jsi na zemi.
2 Jako se přemíra práce projeví ve snu, tak se bláznovství hlupáka ukáže v jeho mnohomluvnosti.
3 Jestliže Bohu něco slíbíš, neotálej slib splnit, protože Bůh nemá v oblibě věrolomné. Co slíbíš, to také splň!
4 Lépe je neslíbit, než slíbit a nesplnit.
5 Nedovol, aby tě tak tvá ústa svedla k hříchu. Nikdy neříkej před Božím služebníkem: s tím slibem jsem to tak nemyslel, zmýlil jsem se. Proč bys měl takovým jednáním popudit Boha a ztratit jeho přízeň pro dílo, které konáš?
6 Mnohé sny a představy, ale žádné činy, to jsou jen prázdná slova. Ty se však boj Boha!
7 Uvidíš-li, že je utiskován chudý a že je utlačováno právo a spravedlnost, nediv se tomu; vysokého úředníka hlídá ještě vyšší a nad ním je ještě vyšší.
8 Ovšem pro zemi je velkým přínosem, má-li krále, který všemu moudře vládne.
9 Kdo miluje peníze, nikdy se jich nenasytí, kdo chce být bohatý, nikdy nebude mít dost. Také toto je marnost.
10 Množí-li se majetek, množí se i ti, co se na něm přiživují. Jaký užitek z toho má majitel? Nic víc, než že se na to všechno jen kouká.
11 Sladce spí ten, kdo pracuje; nezáleží na tom, jestli se mnoho nebo málo najedl. Bohatým však přesycenost nedá spát.
12 A to nejsmutnější, k čemu jsem došel: majetek, který boháč shromáždil, je pro něj neštěstím.
13 Stačí nějaká nepředvídaná událost a všechno pachtění přijde vniveč. Zplodí sice syna, ale nic mu nezanechá.
14 Nahý přišel na svět, nahý zase odejde; z toho co nahromadil, si neodnese ani to, co by se do ruky vešlo.
15 A tak i toto je bezpráví, které působí bolest: Každý musí odejít tak, jak přišel. K čemu mu to všechno bylo, že se pachtil pro marnost?
16 Od tmy do tmy, ve smutku a nemoci se trápil, a mnohými mrzutostmi procházel.
17 A tak jsem poznal, co je dobré a pěkné: jíst a pít a mít se dobře při vší té námaze, která člověka potkává v životě, který mu Bůh daroval.
18 Jestliže Bůh dá člověku bohatství a majetek, jsou taktéž jeho darem, může-li se z výsledků své námahy radovat a brát z nich podíl.
19 Potom nemyslí na minulost, protože vložil radost do jeho srdce.
© 2018 ERF Medien