Nápověda

Slovo na cestu

Jozue útočí proti jižním králům

1 Když se zpráva o slavném vítězství Izraelců nad Jerichem a Ajem rozšířila mezi všemi králi, kteří vládli po celém území za Jordánem, od Středozemního moře až k horám Libanónu, uvědomili si, jaké jim nyní hrozí nebezpečí. Chetejský, emorejský, kenaanský, perizejský, chivejský a jebúsejský král
2 se tedy shromáždili, aby spojili své síly v boji proti Izraeli.
3-4 Avšak zcela odlišně se zachovali obyvatelé blízkého Gibeónu, kteří se ze strachu před Izraelci rozhodli, že s nimi za pomoci lsti raději uzavřou příměří. Vybrali ze svého středu několik mužů, kteří se měli vydávat za posly z velmi vzdálené krajiny. Oblékli je proto do odřených plášťů a
5 obuli jim prošoupané střevíce. Na mezky jim naložili vetché pytle, staré rozpraskané vinné měchy a do zásoby jim dali úplně vyschlý rozdrobený chléb.
6 Takto namaskovaní muži tedy přišli do Gilgálu, kde Izraelci sídlili, a přede všemi řekli Jozuovi: "Přicházíme z nesmírně vzdálené země, abychom s vaším národem uzavřeli mírovou smlouvu."
7 Nato však Izraelci Chivejcům odpověděli: "Jak si máme být jisti, že mluvíte pravdu a nežijete někde poblíž? Kdyby tomu totiž tak bylo, nesměli bychom s vámi žádnou smlouvu uzavřít."
8 Chivejci se však obrátili na Jozua a řekli mu: "Přicházíme k vám jako vaši služebníci, a ne proto, abychom s vámi bojovali." "Kdo tedy potom jste a odkud přicházíte?" otázal se jich opět Jozue.
9 Nato mu Chivejci pohotově odpověděli: "Přicházíme z velmi vzdálené země, neboť jsme se doslechli o všech mocných činech které vykonal Hospodin, váš Bůh. Slyšeli jsme o tom, co udělal v Egyptě, i o tom,
10 jak naložil se dvěma emorejskými králi v Zajordání, s chešbónským králem Síchonem a s Bášanským králem Ógem z Aštarótu.
11 Proto jsme byli na výzvu celého národa našimi vůdci vysláni k vám, abychom s vámi jako vaši služebníci uzavřeli dohodu o příměří.
12 Vždyť se jen podívejte, jak vypadá chléb, který jsme si ještě teplý vzali s sebou do zásoby. Na naší dlouhé cestě vyschl tak, že se už sám rozpadá.
13 I tyto vinné měchy byly zcela nové, když jsme je doma plnili vínem. Pohleďte jen, jak jsou nyní popraskané. A to ani nemluvíme o našem oděvu, který je tak omšelý, že na nás už sotva drží. Dovedete si nyní snad už alespoň trochu představit, jak dlouhá byla naše cesta."
14-15 Izraelci se těmito falešnými důkazy dali přesvědčit a bez toho, aniž se zeptali Hospodina, uzavřel Jozue s vyslanci smlouvu o příměří, kterou pak všichni Izraelci svým souhlasem potvrdili.
16 Už za tři dny však vyšla pravda najevo a Izraelci se dozvěděli, že muži, kteří je navštívili jako vyslanci z daleké země, jsou ve skutečnosti jejich nejbližší sousedé.
17 Izraelci se tedy ihned vydali na cestu k nim a po třech dnech cesty dorazili do měst Gibeónu, Kefíry, Beerótu a Kirjat-jearímu.
18 I když se ukázalo, že obyvatelé těchto měst je skutečně podvedli, museli kvůli přísaze, kterou se Chivejcům před Hospodinem vůdcové Izraele zavázali, upustit od jakékoliv násilné pomsty. Tato skutečnost však vyvolala mezi izraelským národem nepokoje a protesty vůči jeho vůdcům.
19 Ti pak museli celému národu dlouze vysvětlovat, jak k této situaci došlo a proč se zavázali přísahou, kterou správně nikdy neměli dát.
20 Přes svoji chybu však rozhodli, že svůj slib dodrží a nechají Chivejce na živu. Nechtěli totiž přísahu, kterou dali před samotným Hospodinem, porušit, aby tak na ně nedolehl jeho hněv.
21 Dodali však, že Chivejci budou Izraelcům sloužit jako otroci a budou pro ně sekat dříví a čerpat vodu.
22 Jozue si potom dal předvolat vůdce Chivejců a zeptal se jich: "Proč jste nás obelhali? Řekli jste nám, že sídlíte velmi daleko, a zatím žijete nedaleko nás.
23 Za podvod, kterého jste se dopustili, vás proklínám. Navždy budete našimi služebníky a budete sekat dříví a čerpat vodu pro nás a pro obřady konané k uctívání našeho Boha."
24 Nato mu Chivejci odpověděli: "Uchýlili jsme se k podvodu ze strachu o holý život, protože se k nám donesla zpráva, kterou před časem oznámil váš Bůh Hospodin svému služebníku Mojžíšovi. Řekl mu tenkrát, že vám dá celou tuto zemi a vyhladí před vámi všechny její obyvatele.
25 Teď tedy znáš celou pravdu a nalož s námi, jak uznáš za vhodné."
26 Jozue je ochránil před pomstou, kterou by jim připravili rozzlobení Izraelci, ale nařídil jim sekat dříví a čerpat vodu pro celý izraelský národ a pro obřady konané k oslavě Hospodina. Od těch dob pak vykonávali Chivejci práci, kterou jim Jozue určil, vždy právě tam, kde Izraelci zrovna sídlili.
© 2018 ERF Medien