Nápověda

Slovo na cestu

Zdi Jericha padají

1 Mezitím, když obyvatelé Jericha viděli, jak se tolik obávaný národ Izraelců utábořil před branami města, dokonale se v něm zabarikádovali a uzavřeli všechny přístupové cesty tak, aby ven ani dovnitř neproklouzla ani myš.
2 Bez ohledu na veškerá jejich opatření a snahu však Hospodin Jozuovi řekl: "Už teď je celé to město poraženo, protože já sám ti je dávám do rukou i se všemi jeho vůdci a vojáky.
3-4 S celou svou armádou a kněžími obejdeš jednou kolem celého města. Ponesete s sebou v průvodu truhlu s deskami zákona a před ní půjde sedm kněží, z nichž každý bude mít v ruce polnici z beraního rohu. Takto budete obcházet město celkem šest dní. Sedmý den pak obejdete město sedmkrát a těch sedm kněží zatroubí na své polnice z beraních rohů obzvláště hlasitě a dlouze.
5 Jakmile uslyšíte toto jejich troubení, všichni vyrazíte mohutný válečný pokřik a v tom okamžiku se hradby okolo celého města zhroutí. Potom ať každý bez váhání vtrhne do města právě na tom místě, kde zrovna bude stát."
6 Jozue tedy povolal k sobě kněze a nařídil jim, aby přichystali Hospodinovu truhlu s deskami zákona a vybrali sedm kněží, kteří půjdou v průvodu před ní a ponesou polnice z beraních rohů.
7 Před kněze nesoucí polnice a truhlu s deskami zákona potom seřadil všechny ozbrojené muže a válečníky a na konec průvodu pak postavil ostatní shromážděné Izraelce.
8-9 Podle Jozuova nařízení pak všichni začali město obcházet a kněží vytrubovali na polnice.
10 Celý zástup se jinak ubíral v naprosté tichosti, protože jim Jozue nařídil, aby nikdo ani nehlesl, dokud to on sám nerozkáže.
11 Celý průvod tedy na Jozuův povel obešel město jedenkrát kolem dokola a potom se všichni vrátili na noc do tábora.
12-14 Časně zrána všichni nastoupili do průvodu jako předešlého dne a celá scéna se přesně zopakovala. Tak to Izraelci dělali šest dní za sebou.
15 Sedmý den, hned za úsvitu, však obešli město sedmkrát.
16 Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží hlasitě a dlouze na polnice a Jozue všem Izraelcům nařídil: "Křičte a jásejte z plných plic, neboť nám Hospodin toto město podrobil!
17 Dal nám příkaz pobít všechny jeho obyvatele kromě nevěstky Rachab a těch, kteří jsou v jejím domě. Ta žena je pod naší ochranou, protože u sebe v domě ukryla naše tajné zvědy a zachránila jim tak život.
18 Ať vás však ani nenapadne vzít si z toho města cokoliv jako kořist! Hospodin nám výslovně nařídil všechno beze zbytku zničit. Kdo by neuposlechl, přivedl by tím pohromu na celý náš národ.
19 Berte pouze zlaté, stříbrné, bronzové a železné předměty, které po boji všechny shromáždíme do Hospodinova pokladu."
20 Když Jozue domluvil, kněží zatroubili na polnice a všichni shromáždění Izraelci spustili mohutný pokřik. Najednou se hradby okolo celého města začaly rozpadat a zhroutily se k zemi. Izraelci už pak bez jakýchkoliv problémů vtrhli ze všech stran do města a dobyli je.
21 Vše živé, co ve městě nalezli, Izraelci bez milosti zahubili.
22-23 Oba zvědové, kteří před časem nalezli úkryt v domě nevěstky Rachab, vstoupili na Jozuův příkaz do jejího domu, naložili veškerý její majetek a odvedli ji spolu s jejím otcem, matkou i sourozenci do bezpečí za izraelský tábor.
24 Když Izraelci město důkladně vyplenili, podpálili je a oheň celé dílo zkázy dokonal. Odnesli z něj pouze všechny zlaté, stříbrné, bronzové a železné předměty, které nalezli, a shromáždili je do Hospodinova pokladu.
25 Jediným, kdo z celého Jericha přežil, byla nevěstka Rachab a její rodina. Za to, že Rachab ukryla posly, které Jozue vyslal do Jericha na výzvědy, byla i s rodinou ponechána naživu a připojila se k izraelskému národu.
26 Na adresu Jericha pak Jozue pronesl: "Kdokoliv by se pokusil znovu toto město vystavět, bude Hospodinem proklet. Sotva položí základy města, bude to stát život jeho nejstaršího syna. A kdyby snad vystavěl i brány, zemře i jeho nejmladší syn."
27 Zvěst o Jozuovi, kterému podle svého slibu stál po boku mocný Bůh Hospodin, se po této události rychle rozletěla do širokého okolí.
© 2018 ERF Medien