Nápověda

Slovo na cestu

Národ přechází Jordán

1 Dalšího dne za časného úsvitu Jozue spolu se všemi Izraelci opustili Šitím a vydali se k Jordánu. Dříve, než jej překročili, postavili dočasný tábor.
2 V něm dva dny tábořili. Třetí den správcové lidu procházeli táborem a dávali pokyny:
3 "Jakmile uvidíte, jak lévijští kněží nesou Hospodinovu schránu smlouvy, která je znamením přítomnosti Boží, vytvoříte průvod a půjdete za nimi.
4 Cesta, kterou se vydáváme, je pro nás zcela nová, ale nezabloudíme, pokud je budeme následovat. Musíme se nechat vést. Od schrány smlouvy si ovšem udržujte odstup necelého kilometru. Nedovolte nikomu, aby se k ní přiblížil více, než je dovolené."
5 Dále Jozue vyzval lid: "Bůh mi přikázal, abyste se posvětili. Očistěte se ode všech svých hříchů, obnovte s Bohem svoje sliby a ukažte to tím, že se zbavíte vší vnější nečistoty. Zítra," řekl Jozue, "přímo před vašimi zraky Hospodin vykoná mimořádné věci."
6 Dalšího dne, když byl lid připraven vydat se na cestu, promluvil Jozue ke kněžím: "Pozdvihněte schránu smlouvy a jako první vykročte k břehům Jordánu. Lid půjde za vámi. Kudy půjdete vy, tam půjdou i oni." A tak se vydali na pochod.
7 Potom Hospodin řekl Jozuovi: "Dnes, před zraky celého národa, potvrdím tvou vedoucí úlohu. Všichni poznají, že jsem s tebou právě tak, jako jsem byl s Mojžíšem.
8 Přikaž kněžím, kteří nesou schránu smlouvy, aby vstoupili do řeky se zastavili přímo u jejího břehu."
9 Nato Jozue vyzval lid: "Přistupte blíž, abyste dobře slyšeli slova Hospodina, svého Boha, která mi řekl.
10 Dnes se přesvědčíte, že živý a mocný Hospodin, náš Bůh, je přímo uprostřed nás. Nemusíte se obávat, jestli před vámi vyžene Kenaance, Chetejce, Chivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce i Jebúsejce. Stane se to přímo před vašimi zraky.
11 Dobře se dívejte! Schrána smlouvy Boha celé země bude před vámi vnesena do Jordánu.
12 Nyní si z každého rodu vyberte jednoho muže, aby jich bylo dohromady dvanáct.
13 Jakmile kněží vstoupí do vody, řeka se rozdělí, abyste suchou nohou mohli projít. Voda se navrchu začne hromadit, ale Hospodin ji bude držet."
14 Po těchto slovech se kněží se schránou smlouvy i lid vydali vpřed.
15 Každý rok je v této době sklizeň a deště i tající sníh z hor způsobují velké záplavy. Jordán byl rozvodněný. Jakmile se však kněží dotkli svýma nohama vody, řeka se rozdělila.
16 Zatímco se valící vody zastavily hodně vysoko nad průvodem - až u města Adame, které leží při Saretánu, odtékající vody pokračovaly směrem k Mrtvému moři a zůstalo po nich suché řečiště. A tak nedaleko města Jericha izraelský národ zázračně přešel přes Jordán.
17 Kněží se schránou smlouvy zůstali na suchém místě uprostřed řečiště tak dlouho, dokud všechny izraelské rody neprošly.
© 2018 ERF Medien