Nápověda

Slovo na cestu

Jozue oslovuje všechen lid

1 Poté Jozue shromáždil do Šekemu všechny izraelské kmeny a svolal rovněž jejich vůdce, soudce a správce, aby společně předstoupili před Hospodina.
2 Sám se pak postavil před celý národ a řekl: "Všichni pozorně vyslechněte, co říká váš Bůh Hospodin: "Vaši prapředci včetně Abrahamova a Náchorova otce Teracha sídlili před dávnými časy za řekou Eufrat a podlehli uctívání jiných, falešných bohů.
3 Proto jsem tenkrát Terachova syna, vašeho praotce Abrahama z jeho rodné země za Eufratem odvedl a ukázal jsem mu celou kenaanskou zemi. Dal jsem mu několik potomků a mezi nimi i dalšího z vašich praotců Izáka.
4 Izák se později stal otcem bratří Jákoba a Ezaua. Ezauovi jsem daroval Seírské pohoří, zatímco jeho bratr Jákob se svými potomky odešel do Egypta.
5 Egypťané je však zotročili, a tak jsem poslal Mojžíše s Áronem a mocnými zázraky, které jsem jejich prostřednictvím vykonal, jsem Egypt porazil a vás Izraelce odtamtud vyvedl.
6-7 Když na cestě z Egypta přišli vaši otcové k Rudému moři a zjistili, že je faraonovi vojáci na vozech a na koních pronásledují, zoufale mne prosili o pomoc. Vyslyšel jsem je a mezi ně a egyptské vojsko jsem seslal temnotu. Mezitím jsem před vašimi otci rozevřel Rudé moře a oni suchou nohou přešli na druhou stranu. Když však k moři dorazili Egypťané a přecházeli po jeho dně, nechal jsem všechnu vodu zaujmout své původní místo a celé faraónovo vojsko se utopilo. Každý z vašich otců to viděl na vlastní oči. Dlouhou dobu potom strávili putováním v poušti.
8 Potom jsem už vás samotné přivedl do země v Zajordání, kde jsem vám dal vítězství nad Emorejci, kteří tam proti vám zaútočili. Vyhladil jsem je a území, na němž sídlili, jsem vám dal.
9-10 Když vám pak Sipórův syn, moábský král Balák nepovolil vstup na své území a připravoval proti vám válku, nedovolil jsem Beórovu synu Bileámovi (kterého král Balák podplatil), aby izraelský národ proklel, ale namísto toho jsem mu do úst vložil samou chválu a požehnání. Opět jsem to tedy byl já, kdo vás před Balákem ochránil.
11 Potom jste konečně přešli Jordán a dorazili až k Jerichu. Občané Jericha, Emorejci, Perizejci, Kenaanci, Chetejci, Girgašejci, Chivejci a Jebúsejci proti vám bojovali, ale díky mně jste nade všemi zvítězili.
12 Ještě před vámi jsem však proti dvěma emorejským králům poslal sršně, kteří je z jejich území vypíchali. Jejich území jste tedy nezískali svou silou, odvahou a chytrostí, ale jen díky mně.
13 Dal jsem vám slíbenou zemi, aniž byste pro její získání museli cokoliv udělat. Bez práce a námahy jste získali a osídlili hotová města a sklízíte plody ze sadů a vinic, které jste sami nesázeli."
14 (Když Jozue domluvil slova, která mu do úst vložil Hospodin, sám dodal:) "Všechna tato slova si trvale zapamatujte a svému Bohu Hospodinu důvěřujte. Uctívejte výhradně jen jeho a ostatní falešná božstva vašich předků a okolních národů beze stopy odstraňte.
15 Nechcete-li však z jakéhokoliv důvodu Hospodinu sloužit, potom se ještě dnes rozhodněte, koho tedy vlastně chcete uctívat. Zda svěříte svou důvěru bohům, které uctívali vaši předkové za Eufratem nebo božstvům Emorejců, jejichž zemi jste osídlili. Ať se však rozhodnete jakkoliv, já a celá má rodina zůstaneme věrni Hospodinu."
16 Nato Izraelci jednohlasně odpověděli: "Nikoho z nás ani ve snu nenapadlo opustit Hospodina a sloužit jiným bohům.
17 Naším Bohem je přece Hospodin a nikdo jiný. Byl to přece on, kdo nás i naše předky vysvobodil z otroctví a vyvedl z Egypta. To on před našimi zraky konal mocné zázraky a celou cestu se o nás staral a chránil nás před všemi nepřáteli.
18 Vyhnal před námi obyvatele země, kterou nám daroval. Emorejce i ostatní národy. Proč bychom tedy měli uctívat jiného boha? Také my důvěřujeme Hospodinu, neboť jedině on je náš Bůh."
19 Jozue však lidem řekl: "Uvědomte si, že sloužit Hospodinu není snadné - ba je to téměř nemožné. Vždyť je to svatý Bůh a žárlivý, ani v nejmenším nestrpí cokoliv, čemu před ním dáte přednost.
20 Jestliže se od Hospodina obrátíte k jiným bohům, opustí vás a nechá na vaši hlavu dopadnout veškerou tíhu vašeho podlého jednání, přestože se o vás předtím tak úzkostlivě staral."
21 Lid však znovu odpověděl: "Ať to stojí, co to stojí, my všichni chceme sloužit jedině Hospodinu!"
22 Nato jim Jozue řekl: "Nyní jste tedy sami sobě svědky vlastního rozhodnutí uctívat výhradně Hospodina a nemůžete se už na nic vymlouvat." "Ano, jsme sami sobě svědky!" odpověděl lid.
23 Jozue však pokračoval: "Dobrá tedy, potom ale bez váhání zničte veškeré bůžky, amulety a jiné posvátné předměty, které stále ještě u sebe přechováváte, a celým srdcem a s důvěrou se svěřte pouze Hospodinu, Bohu Izraele."
24 A lidé Jozuovi řekli: "Hospodinu, Bohu našemu, sloužíme a jeho hlasu nasloucháme."
25 Proto Jozue ještě ten den v Šekemu jejich slavnostní závazek potvrdil, uzavřel s nimi smlouvu a všem zopakoval veškerá Hospodinova nařízení a právní ustanovení.
26 Nakonec pak Jozue celou záležitost i veškerá prohlášení zapsal do knihy Božího zákona. Potom vzal veliký balvan, postavil jej k posvátnému stromu rostoucímu hned vedle Hospodinovy svatyně a všem Izraelcům řekl:
27 "Tento kámen byl svědkem celého našeho rozhovoru s Hospodinem i všech našich slibů a prohlášení. Bude na tomto místě stát, aby vám vaše slova připomínal a nedovolil vám vaše závazky porušit."
28 Po těchto slovech Jozue Izraelce propustil a všichni se rozešli do svých domovů.
29 Krátce nato pak Hospodinův služebník, Núnův syn Jozue ve věku sto deseti let zemřel.
30 Izraelci jej pochovali na jeho vlastním území v Timnat-serachu v Efrajimském pohoří severně od hory Gaaše.
31 V průběhu celého Jozuova života i po celou dobu, kdy žili staří mužové Jozuovy generace, kteří na vlastní oči viděli všechny zázraky, jež Hospodin pro národ učinil, Izraelci skutečně uctívali jen Hospodina.
32 Izraelci tenkrát pohřbili i Josefovy ostatky přinesené z Egypta. Uložili je v Šekemu do hrobu vykopaného na části pole, které na území patřícím Josefovcům koupil za sto kusů stříbra Jákob od synů Šekemova otce Chamóra.
33 Zanedlouho poté pak zemřel i Áronův syn, kněz Eleazar. Jeho tělo pak Izraelci pochovali v Efrajimském pohoří, ve městě Gibeji, které patřilo Eleazarovu synu, Pinchasovi.
© 2018 ERF Medien