Nápověda

Slovo na cestu

Jozue oslovuje představitele Izraelců

1 Po dlouhém dobývání země dopřál Hospodin Izraelcům odpočinek ode všech jejich nepřátel.
2 Jednoho dne si Jozue - v té době již stařec pokročilého věku - svolal velitele, soudce a ostatní představitele Izraelců a řekl jim: "Jsem už starý a dlouho již mezi vámi nebudu.
3 Každý z vás však byl osobně svědkem všech činů a zázraků, které Hospodin pro Izraelce udělal. Bojoval za nás s původními obyvateli této země a vyhnal je před námi.
4 Všimněte si, že jsem však už celou zemi od Jordánu na západ až ke Středozemnímu moři na jeho rozkaz mezi Izraelce rozdělil.
5 Hospodin, váš Bůh slíbil, že všechny vaše nepřátele z této země vyžene a své slovo taky dodrží.
6 Vy však buďte i nadále rozhodní a odvážní a úzkostlivě se držte všeho, co nařizuje Mojžíšův zákon, abyste se od jeho ustanovení ani v nejmenším neodchýlili.
7 S původním obyvatelstvem, jehož zbytky jsou mezi vámi, nenavazujte žádné kontakty nebo přátelství. Všechna jejich falešná božstva si držte řádně od těla a nikdy se o nich ani nezmiňujte, natož abyste je začali jakkoliv uctívat.
8 Naopak, ještě těsněji se přimkněte k Hospodinu, svému jedinému Bohu a zůstaňte mu věrní tak jako dodnes.
9 Vyhnal před vámi velké a mocné národy a až do dnešního dne nad vámi díky němu nikdo nezvítězil.
10 V jeho síle se bude každý z Izraelců schopen postavit tisícovce mužů, neboť Hospodin splní svůj slib a bude bojovat za vás.
11 Každý ať si však svůj úzký osobní vztah k Hospodinu, svému Bohu bedlivě střeží a udržuje.
12-13 Když se totiž od Hospodina odvrátíte a se zbytky původních obyvatel žijícími mezi vámi se spolčíte nebo když s nimi budete dokonce uzavírat sňatky, pak si buďte jisti tím, že Hospodin už je před vámi ze země nevyžene. Naopak, stanou se vám léčkou a trnem v oku, bičem, který vás nakonec z této krásné země, kterou vám Hospodin dal, do posledního vyhladí.
14 Má pozemská pouť je u konce, avšak dříve než nadobro odejdu, chci, abyste si nesmazatelně vryli do svých srdcí všechno, co pro vás Hospodin učinil, a uvědomili si, že všechny sliby, které vám kdy dal, až do posledního splnil.
15 Pamatujte si však, že stejně jako Hospodin splnil všechny své pozitivní sliby, tak na vás také dopadnou všechny pohromy, před kterými vás varoval, v případě, že Hospodina opustíte.
16 Jestliže se svým jednáním od Hospodina, vašeho Boha, odvrátíte a začnete uctívat jiná božstva, Hospodin vás nechá nést katastrofální důsledky vašeho rozhodnutí a nepřátelé vás dokonale zničí."
© 2018 ERF Medien