Nápověda

Slovo na cestu

Východní kmeny stavějí oltář

1-2 Tenkrát svolal Jozue kmeny Rúbenovců, Gádovců a polovinu Manasesova kmene a řekl jim: "Splnili jste všechny úkoly a nařízení, které vám před svou smrtí dal Hospodinův služebník Mojžíš. Uposlechli jste také všechny příkazy, které jsem vám dal já sám, a po celý dlouhý čas náročných bojů při dobývání území jste věrně bojovali po boku svých bratří.
3 Neopustili jste je a dodrželi tak všechno, k čemu vás zavázal Hospodin, váš Bůh.
4 Teď, když boje utichly a v zemi zavládl pokoj, už nic nebrání tomu, abyste se vrátili do své vlastní země. Do země, kterou vám za Jordánem daroval Hospodinův služebník Mojžíš.
5 Jen o jedno vás však prosím. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se snažte žít podle všech zákonů a přikázání, které vám dal Mojžíš. Milujte Hospodina, svého Boha a řiďte se plány, které pro vás připravil. Pevně se držte jeho slibů a služte mu z celého srdce a z celé své duše."
6 Po těchto slovech jim Jozue požehnal a propustil je, aby se vrátili do své vlastní země.
7 (Polovina Manasesova kmene odešla na území, které v Zajordání dostala od Mojžíše a druhá polovina osídlila území, které jim Jozue přidělil na západ od Jordánu.)
8 Když Jozue oddíly ze Zajordání propouštěl, požehnal jim a požádal je: "Vracíte se domů s velkou kořistí. Při obsazování území jste získali stáda dobytka, množství zlata, stříbra, mědi i železa, drahocenná roucha a jiné poklady. Rozdělte se prosím o tuto kořist i s těmi, kdo se nemohli dobývání zúčastnit a zůstali doma, neboť i oni si zaslouží svůj podíl."
9 Rúbenovci, Gádovci a polovina Manasesova kmene se tedy vydali z Šílu v kenaanské zemi na cestu domů do gileádské země, která jim na rozkaz Hospodinova služebníka Mojžíše trvale náležela.
10 Ještě než opustily kenaanskou zemi, rozhodly se všechny tři kmeny společně vybudovat u jordánských Kruhů velký nápadný památník ve tvaru oltáře.
11-12 Když se však o tomto jejich záměru doslechli ostatní Izraelci, vyzbrojili v Šílu proti těmto kmenům armádu a přichystali se k boji.
13-14 Nejprve však k Rúbenovcům, Gádovcům a polovině Manasesova kmene vyslali do Gileádu Eleazarova syna, kněze Pinchasa, doprovázeného zástupci všech deseti kmenů sídlících na západ od Jordánu.
15 Když tito poslové dorazili do Gileádu, oznámili vůdcům zajordánských kmenům:
16 "Celý Izrael dnes s hrůzou a odporem sleduje vaše počínání. Co vás vede k tomu, abyste se bouřili proti nařízení Boha Izraele a rozbíjeli jednotu našeho národa budováním svého vlastního oltáře?
17 Copak jste už zapomněli na pohromu, která na náš národ dopadla v Peóru kvůli uctívání falešných bohů? Ještě dnes nese náš národ bolestné následky svévolného jednání, které stálo životy mnohých našich bratří.
18 A vy se dnes navzdory tomu opět dopouštíte stejné chyby a odvracíte se od Hospodina. Vaše jednání však zcela jistě nezůstane bez následků. Dnes jste opustili Hospodina vy, zítra potrestá on vás a důsledky vašeho odpadnutí se projeví v celém izraelském národě.
19 Jestli považujete území, které trvale vlastníte, za špatné, potom se přestěhujte mezi ostatní kmeny na západ za Jordán, kde už Hospodinův oltář stojí. Dostanete od nás vlastní území a nemusíte tak svým jednáním porušovat Hospodinův řád a vystavovat nebezpečí celý národ.
20 Jen si vzpoměňte, jak dopadl Zerachův syn Akán, který si tajně schoval předměty, jež Hospodin rozkázal zničit. Sám musel zahynout a navíc přivedl do neštěstí všechny ostatní. Hospodinův trest tenkrát postihl celý národ a to všechno kvůli jedinému člověku!"
21 Zástupci Rúbenovců, Gádovců a poloviny Manasesova kmene však poslům zbývajících izraelských kmenů odpověděli:
22 "Jediný pravý Bůh Hospodin, Bůh všech bohů dobře zná důvod, proč jsme ten oltář postavili, a rádi jej sdělíme i vám.
23 Je-li skutek, který jsme vykonali, skutečně vzpourou a shledá-li nás Hospodin opravdu vinnými, pak ať zemřeme. Jestliže jsme náš oltář budovali s úmyslem odvrátit se od Hospodinova řádu a obětovat na něm podle svých vlastních představ, ať s námi Hospodin naloží, jak uzná za vhodné.
24-25 Skutečný důvod našeho počínání byl však zcela jiný. Obávali jsme se, že jednou v budoucnu, až se na společné dobývání země zapomene, nás vaši potomci mezi sebe nepřijmou a odepřou nám i možnost podílet se na uctívání našeho společného Boha Hospodina. Řeknou si, že Hospodin určil Jordán jako hranici mezi Izraelem a okolními pohanskými národy, a nás Rúbenovce a Gádovce zavrhnou. Jistě si dokážete představit, jaký zhoubný vliv by tato skutečnost měla na naše potomky. Báli jsme se, že se odvrátí od Hospodina a půjdou si svou vlastní cestou.
26-27 Proto jsme se rozhodli vystavět památník podobný oltáři. Ne k tomu, abychom na něm obětovali, ale proto, aby všem Izraelcům po obou stranách Jordánu dnes i v budoucnu připomínal, že i my patříme Hospodinu a máme právo mu sloužit. Nikdo z vašich potomků pak nebude moci těm, kdo přijdou po nás, upírat náš izraelský původ.
28 A kdyby se přece jen někdo takový našel, oltář, který jsme my dnes postavili ne jako obětní místo, ale jako památník, by našim potomkům posloužil jako spolehlivý důkaz jejich práva mezi ostatními izraelskými kmeny.
29 Jak tedy sami vidíte, naše úmysly jsou čisté a jsme daleci toho způsobit mezi Izraelci rozkol a přinášet Hospodinu oběti jinde než na pravém oltáři ve svatyni, kde náš Bůh přebývá."
30 Když kněz Pinchas a všichni zástupci izraelských kmenů vyslechli vysvětlení, které jim představitelé Rúbenovců, Gádovců a poloviny Manasesova kmene předložili, líbilo se jim to a byli velmi potěšeni.
31 Kněz Pinchas potom ještě dodal: "Hospodin, Bůh Izraele, nás tedy dnes neopustil, ale zachoval nám přízeň i nadále. Svým skutkem jste se nedopustili omylu, ale naopak jste zachránili celý národ před Hospodinovým hněvem."
32 Po těchto slovech se Eleazarův syn, kněz Pinchas a s ním celá družina zástupců izraelských kmenů vrátili z Gileádu do kenaanské země a předali tuto radostnou zprávu ostatním Izraelcům.
33 Izraelci jejich zvěst s potěšením přijali a upustili od svého záměru vojensky zničit území zajordánských kmenů.
34 Rúbenovci a Gádovci pak oltář na památku této události pojmenovali a nazvali jej "Oltářem svědectví mezi námi, že Hospodin je Bohem."
© 2018 ERF Medien