Nápověda

Slovo na cestu

Města oddělená kněžskému kmeni lévijců

1-2 Při rozdělování území mezi Izraelce přišli do Šílu se svými požadavky také představitelé lévijských kněžských rodů a obrátili se na kněze Eleazara, Núnova syna Jozua a zástupce všech ostatních izraelských kmenů se slovy: "Prostřednictvím Mojžíše vydal Hospodin rozkaz, aby nám Izraelci na jednotlivých územích vyčlenili města, v nichž bychom mohli žít, a také pastviny, na kterých se bude pást náš dobytek."
3 Izraelci bez váhání Hospodinovu rozkazu dostáli a žádosti kmene lévijců vyhověli.
4 Nejprve přidělili města a pastviny potomkům kněze Árona z části rodu Kehatovců. Třináct měst, které jim Izraelci vylosovali, původně náleželo kmenům Judovců, Šimeónovců a Benjamínovců.
5 Zbývající části Kehatovců pak los určil deset měst z oblasti osídlené kmeny Efrajimovců, Danovců a poloviny Manasesova kmene.
6 Rod Geršónovců obdržel třináct měst z území Isacharovců, Ašerovců, Neftalíovců a poloviny Manasesova kmene v Bášanu.
7 Rodu Meraríovců pak Izraelci vyčlenili dvanáct měst v končinách, jež náležely kmenu Rúbenovců, Gádovců a Zabulónovců.
8 Všechna tato města Izraelci přidělili lévijcům losováním, přesně podle příkazu, který dal Mojžíšovi Hospodin.
9-10 Jak už bylo řečeno, nejprve padl los na Áronovy potomky z rodu Kehatovců a určil jim devět měst a pastvin ležících na území Judovců a Šimeónovců:
11 Útočištné město Kirjat-arbu (známé rovněž jako Chebrón) a také zelené pastviny v jeho okolí. (Toto město ležící v Judském pohoří dostalo název podle Anákova otce Arby.)
12 Pole a vesnice, které k městu patřily, však zůstaly v trvalém vlastnictví Jefunova syna Káleba.
13-16 Dalšími městy, které Áronovci i s pastvinami od těchto dvou kmenů dostali, byly: Libna, Jatír, Eštemoa, Cholón, Debír, Ajin, Juta a Bét-šemeš.
17-19 Zbývající čtyři města do počtu třinácti vylosovaných, obdrželi Áronovci i s okolními pastvinami od kmene Benjamínovců: Gibeón, Gebu, Anatót a Almón.
20 Ostatní Kehatovci pak dostali do vlastnictví města od kmene Efrajimovců.
21-22 Ti jim z Efrajimského pohoří vyčlenili útočištné město Šekem i s pastvinami, které je obklopovaly, a k němu lévijcům přidali Gezer, Kibsajim a Bét-chorón, tedy celkem čtyři města i s pastvinami pro dobytek.
23-24 Další čtyři města a pastviny pro dobytek obdrželi zbylí Kehatovci od kmene Danovců: Elteke, Gibetón, Ajalón a Gat-rimón.
25-26 Poslední dvě města do celkového počtu deseti pak dostali Kehatovci od poloviny Manasesova kmene. Byla to města Taanak a Gat-rimón včetně pastvin v jejich blízkém okolí.
27 Rod Geršónovců pak od Manasesova kmene získal jen dvě města: Gólan v Bášanu, který byl útočištným městem, a Beešteru. Obě města včetně přilehlých pastvin.
28-29 Další města Geršónovcům určil los na území kmene Isacharovců: Kišjón, Daberat, Jarmút a Én-ganím. Čtyři města a pastviny k tomu.
30-31 Od Ašerovců dostali rovněž čtyři města: Mišál, Abdón, Chelkat a Rechob.
32-33 Poslední tři města pak Geršónovci získali od Neftalíovců: Útočištné město Kedeš v Galileji, Chamót-dór a Kartan, tedy celkem třináct měst a pastvin v jejich okolí.
34-35 Poslednímu lévijskému rodu Meraríovců přidělil los tato města: Z území Zabulónovců čtyři města: Jokneám, Karta, Dimna a Nahalal.
36-37 Z oblasti osídlené Rúbenovci rovněž čtyři města: Beser, Jahsa, Kedemót a Méfaat.
38-40 A nakonec ještě čtyři města od kmene Gádovců: Útočištné město Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbón a Jaazer, tedy dohromady dvanáct měst i s okolními pastvinami.
41-42 Všechny lévijské rody tedy dohromady osídlili čtyřicet osm měst ležících po celém izraelském území, z nichž každé mělo ve svém okolí dostatek pastvin pro dobytek.
43-44 Veškerá země, kterou Hospodin před mnoha lety slíbil praotcům Izraelců, byla tedy konečně obsazena a rozdělena a všechny izraelské kmeny se v ní v klidu a míru usadily. Žádný z původních obyvatel ani jiných nepřátel Izraele nad nimi nezvítězil, protože Hospodin dal do moci Izraelců všechny jejich nepřátele.
45 Všechny sliby, které kdy národu izraelskému dal, Hospodin až do posledního splnil a uskutečnil.
© 2018 ERF Medien