Nápověda

Slovo na cestu

Určení útočištných měst

1 Když každý dostal, co mu náleželo, promluvil Hospodin k Jozuovi:
2-3 "Oznam všem Izraelcům, aby si podle příkazu, který jsem dal už dříve Mojžíši, na svých územích určili města, která budou sloužit jako útočiště před krevní mstou.
4-5 Každý, kdo by neúmyslně zavinil smrt jiného člověka, bude mít po předložení své záležitosti městské radě právo v takovém městě najít dočasný azyl. Bude mu určeno místo k bydlení a představitelé města mu budou poskytovat ochranu před kýmkoliv, kdo by se takovému člověku chtěl za jeho neúmyslný čin pomstít.
6 Uprchlík pak ve městě zůstane až do té doby, dokud na základě řádného soudního řízení nebude skutečně prokázána jeho nevina, a dokud nezemře velekněz, který bude právě v té době zastávat svůj úřad. Teprve potom se dotyčný člověk smí bez nebezpečí vrátit ke své rodině do města, odkud uprchl."
7 Izraelci tedy na Hospodinův rozkaz určili pro tento zvláštní účel následující města: Kedeš v Galileji v pohoří náležícím kmenu Neftalíovců, Šekem v efrajimském pohoří a Kirjat-arbu (nazývanou také Chebrón) v judském pohoří.
8 Na východním břehu Jordánu pak byla na východ od Jericha vybrána města: Beser na Náhorní rovině v poušti na území Rúbenovců, Rámot v Gileádu na území Gádovců a Gólan v Bášanu v oblasti přidělené Manasesovcům.
9 Vybraná města sloužila jak Izraelcům, tak cizincům, kteří mezi nimi žili. Až do vynesení řádného rozsudku zajišťovala ochranu před krevní mstou všem, kdo neúmyslně zavinili smrt člověka.
© 2018 ERF Medien