Nápověda

Slovo na cestu

Rachab chrání zvědy

1 Později Jozue z tábora v Šitím vyslal dva tajné zvědy s příkazem: "Prozkoumejte krajinu, zvláště pak Jericho." A tak šli. Dostali se až k Jerichu, kde nenápadně proklouzli do města. Tam se rozhodli přenocovat v domě prostitutky Rachab.
2 Někdo však králi Jericha donesl zprávu o dvou podezřelých individuích, která v noci pronikla do města. Protože usoudili, že by to mohli být izraelští špióni, sledovali je až k domu Rachab.
3 Král okamžitě vyslal ozbrojenou stráž do jejího domu, aby je zajali. Jeho rozkaz zněl: "Vydej ty muže, protože to jsou nebezpeční zvědové, kteří přišli prozkoumat naši zem."
4 Ona je ovšem mezitím schovala a na výzvu stráže odpověděla: "Vím o nich, byli tady. Jak jsem však mohla vědět, že to jsou zvědové?
5 Odešli za soumraku, ještě před spuštěním městské brány. Kam šli, to nevím. Pospěšte si za nimi, určitě je dostihnete!"
6 Nebyla to však pravda, protože ona sama je schovala na střeše, kde je přikryla lněnou slámou, kterou tam sušila.
7 A tak se královská stráž vydala po falešné stopě ven z Jericha. Když projížděli bránou, rozkázali jménem krále, aby ji okamžitě zavřeli a pečlivě kontrolovali všechny procházející. Ve svém marném hledání došli až k brodům u Jordánu.
8 Dříve než se zvědové stačili uložit ke spánku, Rachab se k nim vrátila
9 a řekla jim: "Dobře vím, že se váš Bůh rozhodl vydat naši zem do vašich rukou. Všichni ve městě si o tom povídají a mají z toho hrůzu. Stačí, aby se jen vyslovilo jméno Izrael a všichni se třeseme.
10 Doneslo se k nám, jak váš Bůh rozdělil Rákosové moře na dvě části, abyste jím mohli projít. Také víme, jak vám na druhé straně Jordánu pomohl porazit dva mocné emorejské krále Síchona a Óga.
11 Není divu, že po tom všem z vás máme strach! Naprosto jsme ztratili odvahu a opustily nás všechny síly. Každý z nás si je vědom, že jenom váš Bůh je doopravdy Bohem, že je Pánem nebe i země.
12-13 Proto vás nyní prosím, přísahejte při svém Bohu, že tak, jak jsem já zachránila vaše životy, tak se i vy zachováte ke mně. Dejte mi věrohodné znamení, že až se vrátíte se svým vojskem a zmocníte se Jericha, ušetříte životy mých rodičů, sourozenců a všeho, co jim patří."
14 Muži s tím souhlasili: "Ať nás Bůh usmrtí, jestli sáhneme na život tvůj a životy těch, na kterých ti záleží. Když nás neprozradíš, slibujeme ti, že až nám Bůh vydá vaše město, postaráme se o vás."
15 Po této domluvě je spustila ze svého okna po provazu dolů za hradby. Její dům stál totiž přímo na městských hradbách.
16 Před odchodem jim ještě řekla: "Nechoďte zpět do vašeho tábora, ale raději se ukryjte v horách a zůstaňte tam asi tři dny, protože královi muži vás zítra ráno budou znovu hledat. Za několik dnů je to však unaví a potom se budete moci v klidu vrátit."
17-18 Muži ji na oplátku řekli: "Vezmi si tento červený provázek a přivaž si ho zvenku o své okno - to bude pro nás znamení. Naše přísaha ztratí svou platnost, jestli tam nebude. Když se naše vojsko přiblíží, všichni poznají, který dům je váš. Proto také pozvi všechny své blízké do tvého domu, aby se nikomu nic nestalo.
19 Kdokoliv z nich by v té době vyšel ven, bude zabit. Upozorni je na to, abys nás potom neobviňovala za jejich neposlušnost. My se zavazujeme, že nikomu se ani vlas na hlavě nezkřiví, pokud zůstane pod tvou střechou.
20 Avšak, jestli nás prozradíš, nečekej, že dodržíme přísahu."
21 "Přijímám vaše podmínky," ujistila je. Jakmile ji opustili, vtáhla zpět provaz, na kterém je spustila, a na okno uvázala jejich červený provázek.
22 Oba zvědové pak utekli do hor, jak jim Rachab poradila. Tam zůstali tři dny, až se královy stráže vzdaly hledání. Pátraly sice po všech možných cestách, ale bez úspěchu.
23 Zvědové se tedy třetího dne rozhodli vydat zpátky na cestu do tábora. Sestoupili z hor, přešli přes Jordán a bezpečně se dostali mezi své, kde Jozuovi podali zprávu o všem, co se jim přihodilo.
24 Na závěr mu řekli: "Jsme přesvědčeni, že Hospodin nám dává celou zemi, protože všichni lidé tam z nás mají hrůzu až k smrti."
© 2018 ERF Medien