Nápověda

Slovo na cestu

1 Druhý los padl na kmen Šimeónovců a určil jim území nacházející se v oblasti původně přidělené Judovcům.
2-7 Jejich podílem tedy bylo sedmnáct měst včetně vesnic, které je obklopovaly: Beer-šeba, Šeba, Mólada, Chasal-šúal, Bála, Asem, Eltólad, Betúl, Chorma, Si-klag, Bét-markabót, Chasar-súsa, Bét-lebaót, Šarúchen, Ajin, Rimón, Eter a Ašan.
8 Připadla jim tedy veškerá města až po Baalat-beer známý též pod jménem Ramat-negeb.
9 Podíl země, který Šimeónovci dostali do trvalého vlastnictví, jim byl vyčleněn z území původně určeného kmenu Judovců, neboť pro příslušníky samotného Judova kmene bylo území příliš velké.
10 Jako třetí byl vytažen los pro kmen Zabulónovců.
11 Hranice území, které takto obdrželi, začínala u Sarídu, odkud stoupala směrem na západ k Mareále, Dabešetu až k potoku naproti Jokneámu.
12 Druhá část hranice vedla od Sarídu opačným směrem přímo na východ k hranicím Kislótu pod Táborem, táhla se dále k Daberatu a vystupovala k Jáfiji.
13 Odtud pak pokračovala na východ do Gat-cheferu a Et-kasínu, vedla k Rimónu a stáčela se k Néji.
14 Tam potom odbočila na sever k Chanatónu a vybíhala až do údolí Jiftach-elu.
15-16 Kromě těchto vyjmenovaných měst náležela Šimeónovcům ještě tato města: Katat, Nahalal, Šimrón, Jidala a Bét-lechem, tedy celkem dvanáct měst a jejich okolních vesnic.
17-23 Čtvrtým v pořadí se stal kmen Isacharovců, kterému los určil tato města: Jizreel, Kesulót, Šúnem, Chafarajim, Šíjom, Anacharat, Rabít, Kišjón, Ebes, Remet, Én-ganím, Én-chada, Bét-pases, Tábor, Šachasím a Bét-šemeš, odkud hranice vybíhala až k Jordánu. Celkem tedy Isacharovci dědičně obdrželi šestnáct měst včetně jejich okolních vesnic.
24 Jako pátý byl vylosován kmen Ašerovců, na jehož území se nacházela tato města:
25-26 Chelkat, Chalí, Beten, Akšáf, Alamelek, Ameád a Mišál. Na západě se jejich hranice dotýkala Karmelu a ramene říčky Libnátu,
27-28 stáčela se na východ k Bét-dágonu a podél zabulónského území se táhla až k údolí Jiftach-elu na severu. Odtud vedla k Bét-emeku a Neíelu, nalevo od Kabúlu a dále přes Ebrón, Rechób, Chamón a Kánu až k velkému Sidónu.
29 Odtud se hranice vracela k Rámě a dále až k opevněnému městu Týru, kde se opět stočila směrem k Chose a mezi Chebelem a Akzíbem vybíhala ke Středozemnímu moři.
30-31 K dědičnému podílu Ašerovců tedy ještě s Umou, Afekem a Rechóbem patřilo celkem dvaadvacet měst a všechny vesnice v jejich okolí.
32 Šestý los padl na příslušníky kmene Neftalíovců.
33 Hranice jejich území se táhla od Chelefu k velkým dubům v Saananímu a odtud přes Adamí-nekeb, Jabneel a Lakúm až k Jordánu.
34 Odsud pak hranice běžela na západ k Aznótu pod Táborem a táhla se až k Chúkoku. Na jihu se dotýkala zabulónského, na západě ašerského a na východě u Jordánu judského území.
35-39 V oblasti, která Neftalíovcům natrvalo připadla se nacházela tato opevněná města: Sidím, Ser, Chamát, Rakat, Kineret, Adama, Ráma, Chasór, Kedeš, Edreí, Én-chasór, Jirón, Migdal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, tedy celkem devatenáct měst a jejich okolních vesnic.
40 Poslední, sedmý los, pak zbyl na kmen Danovců, který obdržel území s těmito městy:
41-46 Sorea, Eštaól, Ír-šemeš, Šaalabín, Ajalón, Jitla, Elón, Timnata, Ekrón, Elteke, Gibetón, Baalat, Jehúd, Bené-berak, Gat-rimón, vody Jarkónu a Rakónu a oblast naproti Jafě.
47 Toto přidělené území však Danovci kvůli silnému odporu původních obyvatel neobsadili a ve snaze získat svůj podíl někde jinde proto vytáhli do boje proti městu Lešem. Dobyli je, všechny jeho obyvatele vyhladili a usadili se v něm. Podle svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan.
48 Nicméně k vlastnictví Danovců patřila i všechna ta města, která se Danovcům obsadit nepodařilo.
49-50 Když byla tedy celá země mezi všechny kmeny rozdělena, dali Izraelci podle Hospodinova rozkazu jedno město také svému vůdci, Núnovu synu Jozuovi. Sám si tenkrát podle svého přání vybral město Timnat-serach v Efrajimském pohoří, přestavěl si je a usadil se v něm.
51 Konečné přidělení všech výše uvedených území losováním proběhlo v Šílu u vchodu do Hospodinovy svatyně pod dohledem kněze Eleazara, Núnova syna Jozua a zástupců všech izraelských kmenů.
© 2018 ERF Medien