Nápověda

Slovo na cestu

Nepřátelé stále ještě obývají některé oblasti

1 Čas ale neúprosně běžel a Jozue zestárl a sešel věkem. Tenkrát k němu opět promluvil Hospodin a řekl mu: "Jsi už příliš starý na to, abys mohl dále dobývat území, která je ještě třeba obsadit a rozdělit do vlastnictví izraelských kmenů.
2 Zbývá ještě celá pelištejská a gešúrská oblast i území Kenaanců
3 od řeky na hranicích Egypta až k hranici Ekrónu na severu. Také pět pelištejských knížectví: Gázské, Ašdódské, Aškalónské, Gatské, Ekrónské.
4 Dále pak avijská oblast na jihu a kenaanské území na severu od Meáry patřící Sidóňanům až po Afek a hranice Emorejců.
5 Rovněž zbývá gebalská země a celý Libanón na východ od Baal-gádu pod Chermónským pohořím až k cestě do Chamátu.
6 "Tentokrát však veškeré národy sídlící od pohoří Libanónu až k Misrefót-majimu vyženu před Izraelci já sám.
7 Ty však na nic nečekej a zbylým devíti izraelským kmenům a polovině Manasesova kmene rozděl i všechna tato dosud neobsazená území."
8 Druhá polovina Manasesova kmene spolu s Rúbenovci a Gádovci již totiž svá území obdrželi. Patřila jim oblast, na východním břehu Jordánu, kterou jim ještě před smrtí přidělil Hospodinův služebník Mojžíš.
9 Získali celou oblast od Aróeru na břehu potoka Arnónu včetně města ležícího uprostřed toho údolí, jímž protéká potok, až po celou náhorní rovinu od Médeby k Dibónu.
10 Připadla jim ale také všechna města emorejského krále Síchona, který vládl v Chešbónu, až po hranice s Amónci a dále
11 Gileád a gešúrské a maakatské území. Rovněž celé pohoří Chermón a celý Bášan až do Salky i
12 celé území bášanského krále Óga, který jako jeden z posledních Refájců vládl v Aštarótu a v Edreí. Mojžíš však tento národ vymýtil a jeho území zabral.
13 Gešúrejce a Maakaťany se však Izraelcům porazit nepodařilo a žijí proto mezi nimi dodnes.
14 Jediným kmenem, který podle Hospodinova příkazu nedostal do vlastnictví žádné území, byl kmen Lévi, jehož příslušníci sloužili mezi Izraelci jako kněží a zdrojem obživy jim byly obětní dary přinášené ostatními Izraelci Hospodinu. On sám jim však svým požehnáním všechna území nahradil.
15 Rúbenovcům určil Mojžíš vzhledem k jejich počtu a potřebám tato území:
16 Celou oblast od Aróeru na břehu potoka Arnónu včetně města ležícího uprostřed toho údolí, jímž potok protéká, a celou náhorní rovinu až k Médebě.
17 Dále pak Chešbón a všechna ostatní města nacházející se na náhorní rovině: Dibón, Bamót-ball, Bét-baal-meón,
18 Jahsu, Kedemót, Mefaat,
19 Kirjatajim, Sibmu, Seret-šachar na kopci v údolí,
20 Bét-peór, svahy hory Pisga a Bét-ješimót.
21 Všechna tato města ležící na náhorní rovině původně patřila emorejskému králi Síchonovi, který panoval v Chešbónu. Pod vedením Mojžíše jej však Izraelci porazili a popravili i všechny ostatní midjánské panovníky, nad kterými Síchon vládl: Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebu.
22 Stejně pak Izraelci skoncovali s Beórovým synem věštcem Bileámem.
23 Na západě určovala hranici území Rúbenovců řeka Jordán. Veškerá města nacházející se na tomto území včetně jejich okolních vesnic tedy dědičně obdrželi všichni příslušníci Rúbenova kmene.
24 Gádovcům pak Mojžíš rovněž v závislosti na počtu rodin
25 přidělil tato území: Jaezer a všechna gileádská města. Dále polovinu země Amónců až k Aróeru naproti Rabě
26 a od Chešbónu až k Ramat-mispě a Betonímu a od Machanajimu až k pomezí Lidbiru.
27 Města v údolí: Bét-rám, Bét-nimra, Sukót, Safón a také zbytek území chešbónského krále Síchona, které se táhlo od východního břehu Jordánu na sever až po Genezaretské jezero.
28 Celá uvedená oblast včetně měst a vesnic, které se v ní nacházejí byla tedy dědičně přidělena kmenu Gádovců.
29 Polovině Manasesova kmene pak Mojžíš podle jejich potřeb určil následující končiny:
30 Jejich území se rozprostíralo od Machanajimu a zahrnovalo celý Bášan, oblast, kterou původně spravoval bášanský král Og, včetně šedesáti Jaírových vesnic.
31 Dále jim připadla polovina Gileádu a Ógova královská města Aštarót a Edreí. Tyto oblasti tedy přidělil Mojžíš do dědičného vlastnictví polovině Manasesova kmene, přesněji polovině rodu Manasesova syna Makíra.
32 Všechny výše uvedené oblasti, které Mojžíš Izraelcům rozdělil, se nacházejí na východ od Jordánu v moábských pustinách naproti Jerichu.
33 Kmenu Léviho, izraelským kněžím, však Mojžíš žádné území nepřidělil a ujistil je, že o všechny jejich potřeby se postará sám Hospodin, Bůh Izraele.
© 2018 ERF Medien