Nápověda

Slovo na cestu

Výčet poražených králů

1 Zde je uveden kompletní seznam všech králů, kteří původně vládli nad národy sídlícími na východ od řeky Jordánu. Jejich území Izraelci obsadili a všechny obyvatele včetně králů samotných vyhladili: (Jedná se o území od potoka Arnónu až k Chermónskému pohoří a celou Jordánskou pustinu směrem na východ.)
2-3 Emorejský král Síchon, který sídlil v Chešbónu a vládl nad územím od Aróeru na břehu potoka Arnónu a od středu Potočního údolí přes polovinu Gileádu až k potoku Jaboku na hranici s Amónci. K jeho království patřila rovněž východní Jordánská pustina od Genezaretského (Galilejského) jezera až k Bét-ješimótu na břehu Mrtvého moře a na jihu až pod svahy hory Pisga.
4-5 Bášanský král Óg, jeden z posledních Refájců, který sídlil v Aštarótu a v Edreí. Spravoval území nad Chermónským pohořím, nad Salkou i nad celým Bášanem až k gešúrskému a maakatskému pomezí a dále druhou polovinu Gileádu až k hranicím chešbónského krále Síchona.
6 Tato území Izraelci dobyli už za života Hospodinova služebníka Mojžíše a rozdělili je do vlastnictví mezi kmeny Rúbenovců, Gádovců a polovinu Manasesova kmene.
7-8 Nyní následuje seznam králů a jejich území na západ od Jordánu podrobených Izraelci pod vedením Jozua: (Konkrétně jde o území od Baal-gádu na Libanónské planině až k Lysé hoře zvedající se k Seíru. Celou tuto oblast Jozue obsadil a rozdělil mezi zbývající izraelské kmeny. Jednalo se o členité území s pohořími i Přímořskou nížinou a oblast Jordánské pustiny, pouště a Negebu, kde původně sídlily kmeny Chetejců, Emorejců, Kenaanců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.)
9  jerišský král, ajský král, (nedaleko Bét-elu),
10 jeruzalémský král, chebrónský král,
11 jarmútský král, lakíšský král,
12 eglónský král, gezerský král,
13 debírský král, gederský král,
14 chormský král, aradský král,
15 libenský král, adulámský král,
16 makedský král, bételský král,
17 tapúašský král, cheferský král,
18 afecký král, šáronský král,
19 mádónský král, chasórský král,
20 šimrónsko-merónský král, akšáfský král,
21 taanacký král, megidský král,
22 kedešský král, joknoámský král, (u Karmelu),
23 dórský král z Dórské vrchoviny, král pronárodů z Gilgálu
24 a tirský král. Celkem tedy Izraelci porazili jedenatřicet králů.
© 2018 ERF Medien