Nápověda

Slovo na cestu

Slunce svítí Izraelským na vítězný boj

1 Zpráva o Jozuově slavném vítězství nad Ajem a Jerichem a o tom, jak s těmito městy Izraelci naložili, se brzy donesla i jeruzalémskému králi Adonísedekovi.
2 Když se navíc dozvěděl, že obyvatelé Gibeónu, který byl jedním z největších a nejsilnějších měst v zemi, uzavřeli s Izraelci dohodu o příměří, přepadl ho nepříjemný strach.
3-4 Adonísedek tedy bez váhání poslal chebrónskému králi Hóhamovi, jarmútskému králi Pirámovi, lakíšskému králi Jafíovi a eglónskému králi Debírovi výzvu, aby se s ním spojili a společnými silami Gibeóňany, kteří uzavřeli s Izraelci mír, porazili.
5 Vladaři jeho výzvu přijali a zanedlouho se všech pět emorejských králů vydalo v čele svých vojsk do boje s Gibeónem. Přitáhli až k městu, oblehli je a připravili se na rozhodující bitvu.
6 Když Gibeónští občané viděli, jaké jim hrozí nebezpečí, vyslali několik mužů k Jozuovi do tábora Izraelců se vzkazem: "Neotálej a přijď svým služebníkům na pomoc. Zachraň nás, neboť se proti nám v plné síle postavili všichni emorejští králové z okolních hor."
7 Jozue prosbě Gibeóňanů vyhověl a vytáhl jim s celým svým vojskem z Gilgálu na pomoc.
8 Ani tentokrát Hospodin nenechal Jozua bez pomoci a řekl mu: "Jednota všech emorejských králů je marná, neboť již nyní jsou poraženi. Ničeho se neboj, protože před tebou neobstojí."
9 Jozuovi a jeho vojákům trvalo celou noc, než dorazili ke Gibeónu, ale když za úsvitu konečně přitáhli až k ležení nepřátelských vojsk, využili momentu překvapení a zaútočili na ně.
10 Hospodin jim pomohl a způsobil mezi oddíly nepřátel zmatek a chaos, a tak je porazil. Ty, kdo se dali na útěk, pak Izraelci pronásledovali až k bétchorónské stráni a dále až do Azeky a Makedy a cestou jich mnoho pobili.
11 Když nepřátelé před Izraelci prchali, spustil na ně Hospodin z nebe navíc kamenné krupobití, které je pronásledovalo až do Azeky. Balvany, které padaly z nebe, tenkrát zabily více nepřátel, než kolik pobili Jozuovi vojáci.
12 (Avšak čas běžel a nepřátel bylo stále příliš mnoho na to, aby je Izraelci do západu slunce všechny pobili.) Jozue se proto před zraky všech svých vojáků obrátil s prosbou k Hospodinu a zvolal: "Ať se slunce zastaví a ztichne nad Gibeónem a měsíc ať zůstane stát nad ajalónským údolím."
13 A skutečně, slunce i měsíc zůstaly nepohnutě stát a ztichly, dokud Izraelci nepřátelskou armádu zcela nerozprášili. Tento příběh je rovněž zaznamenán v Knize Přímého, kde je doslova zapsáno: "Slunce se zastavilo uprostřed oblohy a nezapadlo po celých dvacet čtyři hodin!"
14 V celých dlouhých dějinách světa se nikdy předtím ani potom už nic podobného nestalo. Hospodin tenkrát vyslyšel prosbu jediného muže a udělal zázrak, který nad slunce jasněji ukázal, že stojí na straně Izraele.
15 Po skončeném boji se Jozue i jeho vojáci vrátili do svého tábora v Gilgálu.
16 Všem hlavním iniciátorům bitvy, pěti emorejským králům, se však v průběhu boje podařilo uprchnout a skrýt se do jeskyně u Makedy.
17 Nicméně Izraelci jejich úkryt brzy objevili a oznámili to Jozuovi.
18 Ten pak vydal rozkaz, aby vojáci přivalili ke vchodu do jeskyně balvany a střežili krále, aby neutekli.
19 Ostatním vojákům však Jozue rozkázal: "Pokračujte v boji a pronásledujte dále své nepřátele. Přepadněte je zezadu a nedejte jim možnost dostat se zpět do jejich měst. Sám Hospodin vám je vydal do rukou."
20 Jozuova armáda tenkrát zlikvidovala ozbrojené síly všech pěti emorejských králů, až na nepatrnou hrstku těch, kterým se podařilo uprchnout do opevněných měst.
21 Beze ztráty jediného muže se pak celá izraelská armáda pokojně vrátila do Makedy k Jozuovi. Po tomto slavném vítězství se jméno Izraele a jeho Boha vyslovovalo s nejvyšším respektem a nikdo se neodvážil jakkoliv se mu postavit.
22 Po návratu vojska do Makedy vydal Jozue rozkaz, aby k němu přivedli emorejské krále, kteří byli ještě stále uvězněni v jeskyni.
23-24 Když k němu tedy jeruzalémského, chebrónského, jarmútského, lakíšského i eglónského krále přivedli, přikázal Jozue velitelům svých vojsk, aby na znamení vítězství položili všem králům svou nohu na krk.
25 Když to velitelé udělali, řekl Jozue rozhodně svým vojákům: "Nikdy se nikoho nebojte a před nikým neztrácejte odvahu. Naopak, buďte vždy rozhodní a odvážní, neboť se všemi vašimi nepřáteli vždy Hospodin naloží tak, jak naložil s těmito králi."
26 Po těchto slovech dal Jozue všechny krále popravit a pro výstrahu je až do večera nechal viditelně viset na kůlech.
27 Při západu slunce je pak vojáci sňali a vhodili jejich mrtvá těla zpět do jeskyně, kam se králové původně chtěli skrýt a uniknout tak trestu. Před vchodem do jeskyně nakonec navršili hromadu balvanů, které tam leží až dodnes.
28 Ještě téhož dne pak Jozue se svou armádou dobyl Makedu a pobil ve městě všechny živé obyvatele včetně krále. Tak jako před časem v Jerichu nezůstal ani zde naživu nikdo.
29-30 Když si vojáci trochu odpočinuli, pokračoval Jozue v dobývání území a vytáhl z Makedy do Libny. Hospodin pomohl, aby Izraelci město vítězně dobyli. Všechny jeho obyvatele pak do posledního zahubili.
31-32 Z Libny se pak Jozuova armáda vypravila dále do Lakíše a zaútočila na něj. Hospodin stál i tentokrát na jejich straně a tak Izraelci ve dvoudenním boji opět zvítězili. Stejně jako ve všech předchozích městech ani zde nenechali nikoho naživu.
33 Izraelci zvítězili i přesto, že na pomoc Lakíši přijel se svou armádou gezerský král Horám. Hospodin vydal Jozuovi do rukou i jeho vojsko a Izraelci je všechny do jednoho pobili.
34-35 Celá izraelská armáda se potom přesunula do Eglónu a město obsadila. Veškeré jeho obyvatelstvo Izraelci vyhladili, neboť je Hospodin pro jejich zkaženost zatratil.
36-37 Dalším městem, které Izraelcům podlehlo, byl Chebrón. Nedopadlo o nic lépe než všechna města před ním.
38-39 Ani v Debíru, kam se Jozue se svým vojskem obrátil po dobytí Chebrónu, nezůstal naživu ani jediný člověk.
40 Tak Jozue se svým vojskem porazil všechny okolní národy a jejich krále a získal postupně všechna jejich území od Negebu přes Přímořskou nížinu až ke svahům hor. Všechny národy, které v těch místech žili, Jozue podle Hospodinova příkazu vyhladil a nenechal naživu ani jediného člověka.
41 Celé území od Kádeš-barneje až ke Gáze i celou zemi Gošen až po Gibeón tedy Jozue kompletně zbavil původního obyvatelstva.
42 Díky Hospodinu, který bojoval na straně Izraele, všechna tato vítězství vydobyl Jozue v jediném dlouhém tažení.
43 Po skončení všech bojů se pak Izraelci vrátili s Jozuem zpět do svého tábora v Gilgálu.
© 2018 ERF Medien