Nápověda

Slovo na cestu

Jonáš utíká před Bohem

1 Jednoho dne Hospodin oslovil Amítajova syna Jonáše a přikázal mu:
2 "Vydej se do asyrského hlavního města Ninive a proklej ho, protože opovážlivé jednání jeho obyvatel je donebevolající."
3 Jonáš ale Hospodina neuposlechl a pokusil se před ním uprchnout. V přístavu Jafa nastoupil na loď, která směřovala do Taršíše, zaplatil za cestu a odplul, aby unikl Hospodinu.
4 Hospodin ale poslal vítr a rozpoutal na moři tak velkou bouři, až se zdálo, že se loď každou chvíli potopí.
5 Námořníci dostali strach a každý z nich úpěnlivě prosil svého boha o pomoc. Aby si zachránili alespoň holý život, vyházeli z lodi veškerý náklad, aby ji odlehčili. Jen Jonáš, který si hned v přístavu lehl na lůžko v podpalubí, o ničem nevěděl a tvrdě spal.
6 Kapitán lodi ho ale probudil a obořil se na něj: "Jak můžeš spát? Vstaň a modli se ke svému bohu! Snad tě vyslyší a nenechá nás zahynout."
7 Mezitím se námořníci rozhodli, že budou losovat, aby zjistili, kvůli komu je postihlo takové neštěstí. Pustili se tedy do losování a vina padla na Jonáše.
8 Ihned ho začali vyslýchat: "Řekni nám, kdo na nás seslal takovou pohromu? Co jsi zač a odkud pocházíš? Z jaké jsi země a ke kterému národu patříš?"
9 Jonáš odpověděl: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina. Boha, který stvořil nebe, moře i zemi."
10 Když jim pak Jonáš vysvětlil, že před Hospodinem utíká, námořníci se zhrozili a zabědovali: "Víš vůbec, co jsi učinil?"
11 Bouře však neustále sílila, a tak se námořníci Jonáše zeptali: "Co s tebou máme udělat, aby se moře uklidnilo?"
12 "Hoďte mne přes palubu," odvětil Jonáš, "a bouře utichne. Jsem si jist, že celou tu pohromu mám na svědomí právě já."
13 Námořníci se však namísto toho ze všech sil opřeli do vesel, aby dopluli ke břehu. Moře se ale rozběsnilo ještě více, takže vůbec nic nezmohli.
14 Nakonec tedy zoufale zvolali k Hospodinu: "Ach, Hospodine, nezatracuj nás, za smrt tohoto člověka. Neobviňuj nás z toho, že jsme ho zabili, protože celé to neštěstí nás potkalo z tvé vůle."
15 Po těchto slovech se chopili Jonáše, a sotva ho svrhli přes palubu, moře se utišilo.
16 Všechny námořníky to natolik vyděsilo, že předložili Hospodinu oběť na usmířenou a přísahali mu svou věrnost.
17 Hospodin poslal k Jonášovi velkou rybu, aby ho zachránil. Ryba ho spolkla a Jonáš strávil v jejích útrobách tři dny a tři noci.
© 2018 ERF Medien