Nápověda

Slovo na cestu

1 Pak Ježíš chodil po Galileji, v Judsku mu ukládali o život.
2 Když se blížily židovské svátky díkůvzdání,
3 Ježíšovi bratři naléhali: "Jdi do Judska, ať lidé vidí tvoje činy!
4 Neskrývej se v ústraní, ale snaž se prosadit na veřejnosti."
5 Oni ho totiž nechápali.
6 Ježíš jim řekl: "Půjdu, až přijde můj čas. Vy můžete jít kdykoliv,
7 protože vás lidé nebudou nenávidět tak jako mne. Neradi slyší, když je obviňuji z jejich zlých činů.
8 Jděte klidně sami a já přijdu, až bude vhodná chvíle."
9-10 Ježíš zůstal v Galileji, ale brzy po odchodu svých bratrů se tajně vydal na cestu. Chtěl totiž dojít do Jeruzaléma nepoznán.
11-12 O svátcích ho tam lidé hledali a všude se o něm hovořilo. Někteří ho chválili, jiní zase říkali, že plete lidem hlavu.
13 Ale to se jen šeptalo, protože mluvit o něm na veřejnosti bylo nebezpečné.
14 Uprostřed oslav se Ježíš objevil v chrámu a začal kázat.
15 Překvapení Židé se divili: "Jak to, že se tak vyzná v Písmu, když na to nemá školy?"
16 Ježíš jim odpověděl: "Nepředkládám vám své vlastní názory. Tlumočím jen to, co vám chce sdělit Bůh.
17 Jste-li ochotni plnit Boží vůli, jistě poznáte, že to nejsou má vlastní slova.
18 Kdo přináší světu jen vlastní myšlenky, ten touží po slávě a lidské chvále. Ale ten je upřímný a pravdomluvný, kdo svou řečí oslavuje Boha.
19 Mojžíš vám dal zákon, ale nikdo z vás ho neplní. Jakým právem mne osočujete? Proč mi ukládáte o život?"
20 "Ty ses snad pomátl na rozumu! Copak tě chce někdo zabít?" ozvalo se z davu.
21 Ježíš jim řekl: "Uzdravil jsem v sobotu nemocného člověka a vyvedlo vás to z míry.
22-23 Přitom vy sami nepovažujete za porušení, když připadne na sobotu povinnost udělat obřízku, a klidně ji vykonáte. Proč vás tedy tak rozčiluje, že jsem v sobotu vrátil člověku zdraví?
24 Neulpívejte na povrchu, ale pronikejte k jádru věci."
25 Někteří z jeruzalémských občanů povstali: "Je to opravdu ten, kterého chtějí zabít?
26-27 Veřejně káže v chrámu a oni ho nechají. Že by ho přece uznali za Mesiáše? To se nám nezdá. O Mesiáši prý nikdo nebude vědět, odkud přišel, ale Ježíšův původ známe."
28 "Znáte mne a víte, odkud pocházím," zvolal Ježíš."Ale neznáte toho, který mne poslal.
29 Já ho znám dobře a vím, že si zaslouží naši důvěru. On za mnou stojí, neprosazuji svou vlastní věc."
30 Chtěli ho zatknout, ale nikdo se k tomu neodhodlal, protože ještě nepřišla chvíle, kdy se to mělo stát. Mnozí z posluchačů v Ježíše uvěřili.
31 Řekli si: "Mesiáš by určitě nedělal více zázraků než on!"
32 Když se to doneslo farizejům a velekněžím, poslali chrámovou stráž, aby ho zatkla.
33 Ježíš pokračoval: "Zůstanu s vámi ještě nějaký čas a pak se vrátím k tomu, který mne poslal.
34 Až odejdu, budete mne marně hledat, ale za mnou se nedostanete."
35-36 Židé se překvapeně ptali: "Kam chce odejít, že se za ním nedostaneme? Chce snad jít mezi pohany a učit je?"
37-38 Poslední den svátků, když kněží v průvodu nesli vodu do chrámu, stál tam Ježíš a volal: "Kdo má žízeň, pojď se ke mně napít. Písmo říká, že nitro každého, kdo ve mne uvěří, vydá životodárný pramen."
39 Mluvil o Božím Duchu, který měl být seslán až po dovršení Ježíšova díla na zemi. Měl ho dostat každý, kdo v Ježíše uvěří.
40 Ze zástupu se ozvaly dohady: "To je asi Mesiáš."
41 Někteří však namítali: "Ne, to může být nanejvýš jeho předchůdce. Pochází přece z Galileje!
42 A Písmo říká, že Mesiáš se narodí v Betlémě a že bude potomkem krále Davida."
43 Nakonec se pohádali.
44-45 Chrámová stráž se neodvážila Ježíše zatknout. Vrátili se ke kněžím a farizejům, kteří se na ně obořili: "Kde ho máte? Proč jste ho nepřivedli?"
46 "Nemohli jsme, takového člověka jsme ještě neslyšeli."
47 "Tak i vy jste se nechali svést?" zlobili se farizejové.
48 "Uvěřil mu snad někdo z velerady nebo z nás?
49 Co se dá čekat od nevzdělaného davu! Nevyznají se v Bibli a takhle to dopadá."
50 Jeden z farizejů - Nikodém, který před časem Ježíše navštívil, namítl:
51 "Jak můžete odsoudit člověka, kterého jste nevyslechli? Odpovídá to našemu zákonu?"
52 "Nejsi snad jeho krajan?" zeptali se ho."Ukaž nám v Bibli, že má přijít prorok z Galileje."
53 A s tím se rozešli.
© 2018 ERF Medien