Nápověda

Slovo na cestu

1 V galilejské vesnici Káně se za tři dny konala svatba a byla tam Ježíšova matka Marie.
2 Mezi svatebními hosty byl Ježíš a jeho učedníci.
3 Docházelo jim víno a Marie o tom řekla Ježíšovi.
4 "Proč mi to říkáš?" odpověděl Ježíš."Moje chvíle ještě nepřišla."
5 Marie vyzvala obsluhující: "Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže."
6 Na chodbě stálo šest kamenných - asi hektolitrových - nádob, kterých se používalo k obřadnímu umývání.
7 Ježíš poručil sloužícím, aby je naplnili vodou.
8 Když to udělali, vyzval je: "Dejte z toho ochutnat správci hostiny."
9 Nic netušící správce ochutnal vodu, kterou Ježíš proměnil ve víno, zavolal ženicha
10 a řekl mu: "To víno je vynikající. Obvykle se začíná lepším a končí horším. Ale tobě vydrželo dobré víno až do konce."
11 Zázrakem v Káni Ježíš poprvé projevil svou božskou moc. A jeho učedníci v něho uvěřili.
12 Potom Ježíš se svou matkou, bratry a učedníky strávil několik dní v Kafarnaum.
13 Blížily se židovské velikonoční svátky, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma.
14 Na nádvoří Jeruzalémského chrámu našel směnárníky peněz, prodavače obětních býčků, ovcí a holubů.
15 Upletl si z provázků důtky a z chrámového nádvoří prodavače i s dobytkem vyhnal. Směnárníkům zpřevracel stoly a rozházel peníze.
16 "Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" volal za nimi.
17 V té chvíli si učedníci vzpomněli na starozákonní proroctví: "Stravuje mne horlivost pro Boží dům."
18 Židé se ho hněvivě ptali: "Jak si můžeš dovolit takto jednat? Máš-li pověření od Boha, dokaž je nějakým zázrakem!"
19 "Dobře," odpověděl Ježíš,"zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech znovu postavím."
20 "Co je to za nesmysl?" posmívali se mu Židé."Vždyť chrám stavěli plných čtyřicet šest let, a ty bys ho chtěl vystavět ve třech dnech?"
21 Židé Ježíšova slova nepochopili. Nemluvil totiž o chrámu, ale o svém těle.
22 I učedníci tomu porozuměli až po jeho zmrtvýchvstání.
23 Během Velikonoc vykonal Ježíš v Jeruzalémě řadu zázraků, a tak v něj mnozí uvěřili.
24 Věděl o každém všechno, nepotřeboval se na nikoho vyptávat. Sám však zůstával pro mnohé hádankou.
© 2018 ERF Medien