Nápověda

Slovo na cestu

1 Hospodin na mne hlasitě zvolal: "Přiveďte městské stráže se zbraněmi v rukou."
2 Nato jsem spatřil, jak směrem od Horní brány obrácené k severu přichází šest mužů se zbraněmi v rukou. Byl s nimi muž v plátěném oděvu a nesl s sebou psací náčiní. Přišli až k bronzovému oltáři a zůstali stát.
3 Nato se sláva Boha Izraele, která spočívala v prostoru mezi cheruby, přenesla k prahu chrámu. Potom Hospodin zavolal na toho muže v plátěném oděvu
4 a přikázal mu: "Projdi celý Jeruzalém a označ na čele každého, kdo naříká a běduje nad všemi nepravostmi, které se ve městě dějí."
5 Zaslechl jsem také, jak rozkázal ostatním mužům: "Projděte městem a bez jakéhokoliv slitování zabijte každého, koho potkáte.
6 Povražděte staré i mladé a nešetřete ani ženy a děti. Naživu ponechejte pouze ty, kdo mají na čele znamení. A začněte v mém chrámu." Muži uposlechli a zahubili nejprve starce shromážděné okolo chrámu.
7 Nato jim Hospodin řekl: "Jděte a naplňte prostory chrámu i jeho nádvoří mrtvolami." Muži tedy vyšli do města a začali vraždit jeho obyvatele.
8 Zatímco kolem sebe šířili smrt, zůstal jsem sám, padl jsem tváří k zemi a zoufale prosil: "Ach, Panovníku Hospodine, cožpak chceš v tomto krveprolití zahubit v Jeruzalémě všechny zbylé Izraelce?"
9 Hospodin odpověděl: "Provinění Izraele a Judska je stále větší a větší. Země je plná násilí a ve městě se rozmáhá bezpráví. Lidé si namlouvají, že jsem někam odešel a nevidím nic z toho, co se děje.
10 Proto s nimi nebudu mít žádné slitování a nechám na ně dopadnout zhoubné následky jejich vlastních provinění a zlých činů."
11 Nato se vrátil muž oděný do plátěného oděvu s psacím náčiním po boku a oznámil: "Vykonal jsem, Hospodine, co jsi mi nařídil." Hospodinova sláva odchází z chrámu
© 2017 ERF Medien