Nápověda

Slovo na cestu

1 Hospodin mne opět oslovil s následujícím poselstvím:
2 "Poslouchej, Ezechieli, jaký osud jsem jako Panovník Hospodin Izraeli připravil. S jejich královstvím je definitivní konec, neboť bude ze všech stran rozvráceno.
3 Konec Izraele se přiblížil, neboť na něj nechám dopadnout zhoubné důsledky jeho vlastních vin. Budu soudit Izraelce za jejich jednání a připravím jim odplatu za všechny jejich nepravosti.
4 Ano, Izraelci, neprojevím nad vámi ani náznak slitování a nenechám vás vyváznout. Odplata za vaše počínání a odporné skutky vás nemine. Potom poznáte, že já, Hospodin, jsem skutečný Bůh.
5 Jako váš Panovník Hospodin vám oznamuji, že na vás přichází neslýchaná pohroma.
6 Přiblížil se konec! Slyšíte? Konec je tady! Váš zánik se blíží.
7 Všichni obyvatelé země budou odsouzeni. Přiblížil se den naprostého zmatku, den konce už je ve dveřích. Radostný hlahol na horách zanikne a každého zachvátí nepopsatelná hrůza.
8 Dopustím na vás všechno, před čím jsem vás varoval. Budu vás soudit za vaše jednání a připravím vám odplatu za všechny vaše nepravosti.
9 Neprojevím nad vámi ani náznak slitování a nenechám vás vyváznout. Odplata za vaše počínání a odporné skutky vás nemine. Potom poznáte, že jsem to já, Hospodin, kdo vám zasadí rozhodující úder.
10 Váš poslední den už je opravdu tady. Zazněl rozsudek, neboť čas dozrál a míra nepravostí se naplnila.
11 Vaše násilí se však obrátilo proti vám. Sami jste si připravili trest, který postihne všechny bez výjimky. Z početného národa, kde každý spěchá za svými cíly, i z jeho bohatství nezůstane vůbec nic.
12 Stanovený čas se naplnil a nastal den zúčtování. Ať se nikdo neraduje z výhodných obchodů ani netruchlí nad tím, že utrpěl ztrátu, protože odplata postihne všechny. Vaše obchody vám nic nepomohou.
13 Nikdo již nezíská zpět ztracený majetek - i kdyby snad zůstal naživu, neboť rozsudek nad všemi obyvateli země je nezvratný. Každý se díky svému provinění sám připraví o život.
14 Ačkoliv zatroubí na poplach a lidé se připraví k boji, žádná bitva se nestrhne, protože na celý ten zmatený dav dopadne můj hněv.
15 Za hradbami na ně čekají ozbrojení nepřátelé, uvnitř města nemoci a hladomor. Ty, kdo zůstanou venku, skolí nepřátelé, a všechny, kdo naleznou úkryt ve městě, zahubí nemoci a hladomor.
16 Každému, komu se podaří přežít a uprchnout do hor a skalních slují, zůstanou jen oči pro pláč. Všichni propadnou naprostému zoufalství; tak tvrdě na ně dopadnou jejich nepravosti.
17 Ruce všech roztřese nebývalá hrůza a kolena se pod nimi strachem podlomí, jakoby stáli na vodě.
18 Lidé se oblečou do smutečního oděvu, protože se jich zmocní nepopsatelné zděšení. Z tváří bude vyzařovat naprostá rezignace a na znamení zoufalství se ostříhají dohola.
19 Rozhází své stříbro po ulicích a k zlatu se s odporem obrátí zády. Konečně pochopí, že v den Hospodinova soudu je žádné bohatství nezachrání. Peníze jim nenaplní žaludky a neukojí jejich hlad. Vždyť to byly jejich nepravosti, kterými zapříčinili svůj pád.
20 Lidé se dmuli pýchou nad svými nádhernými šperky a zdobili jimi také své odporné napodobeniny falešných bohů. Tentokrát se jim ale všechny jejich drahocenné věci dokonale zprotiví.
21 Všechny je nechám padnout za kořist cizincům a ničemníkům po celé zemi, kteří s nimi naloží, jak se jim zlíbí.
22 Přestanu Izraelce chránit a dovolím jejich nepřátelům vstoupit do mého chrámu, aby vyplenili a znesvětili jeho poklady.
23 Připrav pouta pro odsouzence, protože země je plná nespravedlnosti a v městech se rozmohlo bezpráví.
24 Přivedu ty nejkrutější národy, aby připravili Izraelce o jejich zemi. Srazím k zemi pýchu jejich vůdců a všechny, kdo se odvolávají na svůj svatý úřad, zbavím jejich postavení.
25 Až všechny ty hrůzy nastanou, lidé budou marně hledat bezpečné útočiště.
26 Bude přicházet pohroma za pohromou a jedna špatná zpráva vystřídá druhou. Budou žádat proroky o radu, ale i kněží, učitelé zákona a všichni moudří v Izraeli budou bezradní.
27 Král bude truchlit a dvořany přepadne beznaděj. Všichni lidé v celé zemi se strachy roztřesou. Naložím s nimi podle jejich jednání a budu je soudit za jejich vlastní činy. Potom všichni poznají, že jsem Hospodin, skutečný Bůh." Znesvěcení chrámu modloslužbou
© 2018 ERF Medien