Nápověda

Slovo na cestu

1 Hospodin ke mně opět promluvil a poručil mi:
2-3 "Smrtelný člověče, povstaň a mým jménem provolávej toto varovné poselství: Slyšte, izraelské hory a rokliny. Naslouchejte i vy, hluboká údolí, co vám chci jako Panovník Hospodin říci. Přivedu na vás ozbrojené armády nepřátel, kteří zničí posvátná místa na všech vašich pahorcích.
4 Rozboří veškeré oltáře k pálení obětí i kadidla a usmrtí všechny kněze, kteří u nich slouží falešným bohům.
5 Pohodím mrtvá těla Izraelců před napodobeniny jejich falešných bohů a rozmetám jejich kosti okolo nepravých oltářů.
6 Ano, Izraelci, nepřátelé zničí vaše města, ať žijete kdekoliv. Smetou se zemského povrchu vaše posvátná místa, strhnou veškeré oltáře a rozmetají napodobeniny vašich falešných bohů. Připraví vás o všechno, na čem jste si tak sebejistě zakládali.
7 Až vás postihne nebývalé vraždění, pak vám snad dojde, že jste se protivili samotnému Hospodinovi.
8 Ty z vás, kterým se podaří uprchnout před zbraněmi nepřátel, nechám přežít a rozptýlím vás do všech zemí a národů.
9 Lidé odvlečení do vyhnanství v cizích zemích a národech, kterým se podařilo vyváznout, si pak na mě vzpomenou. Rozpomenou se, jak mne rmoutilo, když se ode mne odvraceli svým nevěrným srdcem a chtivě vzhlíželi k napodobeninám falešných bohů, které si sami vytvořili. Začnou se štítit své vlastní zrady a všeho odporného jednání.
10 Pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem Bůh a že jsem svá varování nepronesl jen tak do větru."
11 Nato mi Panovník Hospodin nařídil: "Zatleskej dlaněmi, zadupej nohama a zvolej běda nad vším odporným a zlým jednáním Izraelců, neboť je nechám padnout zbraněmi nepřátel a zahynout v důsledku nemocí a hladomoru.
12 Ty, kdo budou nejblíže, pobijí nepřátelé, všechny vzdálené postihne mor a ostatní, kteří přežijí obě tyto pohromy, zahynou hlady. Já sám jim připravím spravedlivou odplatu.
13 Jejich mrtvoly padnou k napodobeninám falešných bohů a k nepravým oltářům na všech pahorcích i pod každým posvátným stromem. Budou ležet na vrcholcích kopců i pod korunami dubů, kde pálili kadidlo pohanským bohům. Potom snad poznají, že skutečným Bohem jsem já, Hospodin.
14 Postavím se proti nim a proměním celou jejich zemi v pustinu horší než je Diblatská poušť. Pak poznají, že jsem Hospodin." Oznámení konce Boží trpělivosti
© 2017 ERF Medien