Nápověda

Slovo na cestu

Na Jeruzalém dopadnou těžké pohromy

1 Vezmi si, smrtelný člověče, ostrý meč a ohol si jím hlavu i bradu jako břitvou. Potom vezmi váhu a rozděl ostříhané vlasy na třetiny.
2 Až se přiblíží konec obležení, třetinu vlasů zapal uvnitř nákresu města, který jsi zhotovil. Druhou třetinu rozsekej a rozsyp okolo načrtnutých hradeb. Poslední třetinu pak rozptyl ve větru na znamení toho, že dám Izraelce pronásledovat vojsky nepřátel.
3 Několik pramínků vlasů však zastrč do záhybu svého pláště.
4 Část z nich pak ještě uber a vhoď do ohně, ať shoří. Právě tak totiž plameny ohně zachvátí celý Izrael.

Popis Hospodinova soudu

5 Jsem Panovník Hospodin a obklopil jsem celý Jeruzalém jinými národy a obyvateli cizích zemí.
6 Jeruzalém se však postavil proti mému zákonu a nařízením a provinil se více než kterýkoliv z okolních národů. Postavil se k mým požadavkům zády a nerespektoval má přikázání.
7 Proto jako Panovník Hospodin prohlašuji, že Jeruzalém napáchal více zla než okolní národy, neboť se neřídil mými výnosy a pošlapal můj zákon. Počínání jeho obyvatel je dokonce horší než jednání pohanských národů.
8 Proto znovu jako Panovník Hospodin prohlašuji, že jsem se postavil proti tobě, Jeruzaléme, a před zraky národů na tebe nechám dopadnout důsledky tvých vlastních vin.
9 Kvůli všem tvým odporným falešným bohům s tebou naložím tak, jak jsem nikdy s nikým nenaložil ani již nikdy nenaložím.
10 Rodiče budou uvnitř tvých hradeb pojídat vlastní děti a děti vztáhnou ruku na své rodiče. Potrestám vás, obyvatelé Jeruzaléma, a na všechny světové strany rozeženu ty, kdo zůstanou naživu.
11 Nezastavili jste se před ničím a dokonce i můj chrám jste znesvětili svými nepravostmi a odpornými napodobeninami všemožných falešných bohů. Proto jako Panovník Hospodin přísahám, že s vámi skoncuji a neprojevím nad vámi ani náznak slitování, abych vás zachránil.
12 Třetina z vás zahyne přímo ve městě v důsledku nemocí a hladu. Třetinu pobijí svými zbraněmi nepřátelé útočící na hradby Jeruzaléma a poslední třetinu rozeženu do všech světových stran a hrozba smrti jim bude neustále v patách.
13 Teprve tehdy, až se naplní všechny pohromy, před kterými jsem je varoval, polevím ve svém rozhořčení a nechám svůj hněv odeznít. Až na Izraelce nechám dopadnout důsledky jejich vlastních nepravostí, snad konečně pochopí, že všechno, co jim jako jejich Hospodin říkám, myslím naprosto vážně.
14-15 Jeruzalém zůstane ležet v troskách a budou si na něj poukazovat veškeré okolní národy i všichni, kdo půjdou okolo. Ve svém rozhorlení a hněvu podrobím Jeruzalém drtivým následkům svého soudu. Pak se toto město stane terčem hanobení a posměchu a varovnou výstrahou pro všechny okolní národy. Jsem Hospodin a vše se uskuteční tak, jak říkám.
16 Zasáhnu vás v obklíčeném městě na nejcitlivějším místě a jako otrávený šíp na vás dopadne hladomor, který vás bude nemilosrdně kosit. Odříznu vás od všech zdrojů potravin a vystupňuji váš hlad až do krajnosti.
17 A ani tehdy se nezastavím. Spolu s hladem na vás poštvu dravou zvěř a nechám rozsápat vaše děti. Jako váš Hospodin přísahám, že vás vystavím moru a krveprolití a pošlu proti vám vojska nepřátel." Proroctví proti izraelským modlářům a horám
© 2018 ERF Medien