Nápověda

Slovo na cestu

Podíl připadající severním kmenům

1-7 Po těchto slovech Hospodin vyjmenoval, která území připadnou jednotlivým izraelským rodům: "Každý z rodů obdrží pás území od východní hranice směrem na západ až k Středozemnímu moři. První část území bude začínat u severní hranice, která vede od moře podél cesty k Chetlónu a Chamátu až k Chasar-énanu a odděluje Izrael od Damašku a Chamátu. Směrem od severu na jih obdrží izraelské rody svá území v tomto pořadí: Danovci, Ašerovci, Neftalíovci, Manasesovci, Efrajimovci, Rúbenovci a Judovci.

Území náležící Hospodinovým služebníkům

8-9 Na území Judova rodu vyčleníte od východu k západu zvláštní část země a zasvětíte ji mně, svému Bohu. Na délku bude měřit dvanáct a půl kilometru o šířce pět kilometrů; potáhne se od východní hranice Izraele až k Středozemnímu moři. Uprostřed tohoto pásu země pak bude stát svatyně.
10 V rámci vyčleněného území vyměříte posvátnou část pro kněze - oblast dlouhou dvanáct a půl kilometru na severu i na jihu a širokou pět kilometrů na západní a východní straně. Právě uprostřed této plochy pak bude stát má svatyně.
11 Bude to území určené pro vysvěcené kněze, Sádokovy potomky, kteří mne na rozdíl od ostatních lévijců nezradili, když se ke mne Izraelci obrátili zády.
12 Proto tato nejsvatější část země bude patřit právě mým kněžím.
13 V jejich sousedství obdrží stejně velký podíl ostatní lévijci. Také jejich část země bude dlouhá dvanáct a půl kilometru a široká pět kilometrů.
14 Nesmějí z tohoto území nic prodat ani vyměnit. Je to nejlepší část země a především je zasvěcena mě, Bohu Izraele. Proto nesmí připadnout do vlastnictví nikomu jinému.
15 Ve zbývající části vyčleněného území široké dva a půl kilometru a dlouhé dvanáct a půl kilometru budou domy ostatních Izraelců a pastviny pro dobytek. Uprostřed tohoto území bude stát Jeruzalém.
16 Město bude mít čtvercový půdorys a ze všech stran bude měřit dva a čtvrt kilometru.
17 K městu bude rovněž ze všech stran přiléhat sto dvacet pět metrů široký pás pastvin.
18 Zbývající část území souběžná s posvátnými pozemky bude měřit na západě i východě pět kilometrů. Tyto oblasti budou zásobovat potravinami pracovníky a obyvatele Jeruzaléma.
19 Půdu na tomto území budou obdělávat Izraelci ze všech rodů.
20 Celé území, které oddělíte jako svaté, tedy bude včetně města dlouhé i široké dvanáct a půl kilometru.
21 Území, které zůstane po obou stranách posvátného území a města, připadne vašemu panovníkovi. Bude se rozkládat z obou stran podél dvanáct a půl kilometru dlouhé hranice posvátného území až k podílům, které připadnou jednotlivým kmenům. Obě části země budou náležet panovníkovi a posvátná oblast se svatyní bude uprostřed.
22 Rovněž po obou stranách pozemků náležejících lévijcům a území, které připadne městu, bude část půdy oddělena pro panovníka. Panovník tak bude spravovat pás země mezi územními podíly Judovců a Benjamínovců.

Díl země připadající jižním kmenům

23-27 Směrem na jih od panovníkova území obdrží své podíly ostatní izraelské rody. Každému z nich opět připadne pruh země od východní hranice Izraele až na k Středozemnímu moři na západě. Od severu k jihu osídlí území v tomto pořadí: Benjamínovci, Šimeónovci, Isacharovci, Zabulónovci a Gádovci.
28 Jižní hranice posledního rodu se potáhne od Támaru až k Vodám sváru v Kádeši a dále podél koryta Egyptského potoka k Středozemnímu moři."
29 Nakonec Panovník Hospodin dodal: "Rozdělte celou zemi do vlastnictví mezi izraelské rody tak, jak jsem vám nařídil."

Městské brány a nové jméno města

30 Nakonec mi Hospodin oznámil, jak budou vypadat jeruzalémské brány: "Kolem Jeruzaléma se ze čtyř stran potáhnou městské hradby o celkové délce devíti kilometrů. Protože město má čtvercový půdorys, každá ze stran bude tedy měřit dva a čtvrt kilometru. Na každé straně do města povedou tři brány a jednotlivé brány ponesou jména izraelských rodů. Na severní straně do města povedou brány Rúbenova, Judova a Léviho. Ve východní hradbě to budou brány Josefova, Benjamínova a Danova. Do jižní zdi budou vsazeny brány Šimeónova, Isacharova a Zabulónova. Na západ povedou brány Gádova, Ašerova a Neftalíova. Město dostane nové jméno, které bude znamenat: Zde sídlí Hospodin.
© 2018 ERF Medien