Nápověda

Slovo na cestu

Pramen vytékající z chrámu

1 Potom jsme se vrátili zpět ke vchodu do chrámu, kde jsem uviděl, jak zpod prahu chrámové brány vytéká směrem k východu voda. (Chrám byl totiž obrácen čelem k východu.) Voda přitékala z jižní strany chrámu podél jižního okraje oltáře.
2 Muž mě vyvedl severní branou a vedl mě okolo chrámu k jižnímu vchodu. Tam jsem viděl, že voda skutečně vytéká z jižní strany.
3 Jak můj průvodce postupoval k východu, šňůrou odměřil pět set metrů a v této vzdálenosti jsme vodu přebrodili. Byla hluboká jen po kotníky.
4 Potom odměřil dalších pět set metrů, a když jsme na tom místě vodou přešli, bylo jí už po kolena. Pokračoval v měření a po dalších pěti stech metrech již bylo vody po pás.
5 Když odměřil dalších pět set metrů, byla již z potoka řeka, která se nedala přebrodit, ale jen přeplavat.
6 "Vidíš to?" zeptal se muž a vedl mne zpět podél břehu potoka.
7 Viděl jsem, že na obou stranách vyrůstá množství stromů a
8-9 můj průvodce dodal: "Tato voda proudí směrem na východ a teče rovnou do Araby, kde se vlévá do Mrtvého moře. Všude, kam se voda z této řeky dostane, Mrtvé moře ztrácí svou slanost a prohánějí se v něm tisíce živočichů a ryb. Voda z potoka přináší Mrtvému moři život.
10 Po celém mořském pobřeží od Én-gedí až k Én-eglajimu budou rybáři rozprostírat své sítě a dočkají se bohatého úlovku mnoha druhů ryb jako v moři Středozemním.
11 Bažiny a močály však zůstanou slané.
12 Na obou březích řeky vyrostou rozličné ovocné stromy s nevadnoucím listím, které bez ustání ponesou ovoce. Budou rodit každý měsíc, protože stojí u vody, která vytéká ze svatyně. Jejich plody každého nasytí a listy budou lidem přinášet zdraví."

Rozdělení země mezi dvanáct rodů

13 Když muž domluvil, oslovil mne Hospodin a řekl: "Oznámím ti, jak stanovit hranice území, které si Izraelci rozdělí do vlastnictví mezi dvanáct svých rodů.
14 Rozdělíte si celou zemi rovnoměrně a spravedlivě, jen Josefův rod obdrží dvojnásobný díl. Země bude navždy patřit jen vám, protože jsem už kdysi dávno přísahal vašim předkům, že ji dostanou do trvalého dědictví.
15-17 Hranice území bude procházet těmito místy: Na severu povede od Středozemního moře na východ souběžně s cestou k Chetlónu a Chamátu, potom okolo Sedadu, Beróty a Sibrajimu, které leží na pomezí Damašku a Chamátu, a potáhne se až k Chasér-tíkónu, který se nachází na hranici s Chavránem. Severní hranice tedy bude probíhat od Středozemního moře až k Chasar-énónu podél území Damašku a Chamátu, které leží na severu.
18 Na východní straně povede hranice mezi Chavránem a Damaškem a podél Jordánu mezi Gileádem a Izraelem až k městu Támar na břehu Mrtvého moře. Zde východní hranice skončí.
19 Na jihu se hranice vydá od Támaru až k Vodám sváru v Kádeši a dále podél koryta Egyptského potoka až ke Středozemnímu moři.
20 Západní hranici pak bude tvořit samo Středozemní moře až k cestě do Chamátu. Takto bude země ohraničena ze západu.
21 Toto vymezené územní si mezi sebou rozdělíte podle izraelských rodů.
22 Bude trvale patřit jak vám, tak cizincům, kteří se usadili mezi vámi a přivedli v Izraeli na svět své potomky. S takovými usedlíky budete jednat stejně jako s rodilými Izraelci. Společně s vámi obdrží svůj podíl stejně jako všechny izraelské rody.
23 Ať už se cizinec připojí ke kterémukoliv z rodů, dostane svou půdu, na níž bude žít. To vám jako váš Panovník Hospodin důrazně nařizuji."
© 2018 ERF Medien