Nápověda

Slovo na cestu

Zvláštní oběti v chrámu

1 Dále mi Panovník Hospodin řekl: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po dobu šesti pracovních dní v týdnu zavřená, ale v sobotu a každý první den v měsíci ji otevřete.
2 Vždy, když bude brána otevřená, přistoupí k ní ze strany sloupového průčelí panovník Izraele a zůstane stát mezi veřejemi brány. Kněží mezitím spálí v ohni na oltáři jeho oběť a předloží mi také jeho ostatní dary. Vladař mi na prahu brány vzdá úctu a opět odejde, ale brána zůstane otevřená až do večera.
3 Ve stejné dny, tedy každou sobotu a vždy první den v měsíci, se mi k této bráně přijdou poklonit také všichni ostatní Izraelci.
4 Panovník pro mě každou sobotu nechá obětovat v ohni na oltáři šest mladých beránků a jednoho dospělého berana. Žádné z obětovaných zvířat nesmí mít jakoukoliv tělesnou vadu.
5 K dospělému beranovi navíc přidá 22 litrů obilí a k mladým beránkům tolik, kolik sám bude chtít. Na každých 22 litrů obilí však doplní ještě 4 litry oleje.
6 Při oslavách příchodu nového měsíce mi vladař obětuje mladého býčka, šest jehňat a berana. Všechna zvířata musí být zdravá.
7 K býkovi i k beranovi přidá dvakrát po 22 litrech obilí a k jehňatům tolik obilí, kolik bude sám chtít, přičemž na každých 22 litrů obilí mi navíc obětuje 4 litry oleje.
8 Panovník však vždy musí přicházet zvenčí od sloupového průčelí a stejnou cestou vycházet ven.
9 Pro ostatní Izraelce, kteří budou přicházet během stanovených svátků, aby mne uctívali jako svého Boha, však bude platit něco jiného. Všichni, kdo se mi přijdou poklonit a vstoupí severní branou, vyjdou ven jižní branou a naopak ti, co přijdou z jihu, budou odcházet branou obrácenou směrem na sever. Nikdo se nebude vracet stejnou branou, kterou vstoupil, ale odejde branou protější.
10 Panovník i ostatní lidé budou přicházet a odcházet současně.
11 Jak jsem již řekl, o všech svátcích mi jako svou oběť předložíte býčka, berana a jehňata a ke všem zvířatům přidáte stanovené množství obilí a oleje.
12 Východní bránu budete rovněž otvírat vždy, když mi panovník bude chtít sám od sebe přinést nějakou oběť. V takovém případě bude postupovat stejně jako v sobotu, ale když odejde, bránu za ním zavřete.
13 Dále mi jako svému Hospodinu budete každé ráno v ohni na oltáři obětovat jednoho ročního beránka bez jakékoliv tělesné vady.
14 Současně mi každé ráno s trvalou platností přinesete čtyři litry mouky smíchané s jedním litrem oleje.
15 Tuto obilnou oběť i beránka mi budete přinášet pravidelně ráno co ráno jako oběť zápalnou."

Nařízení týkající se dědictví knížete

16 Když mi Hospodin oznámil všechno, co se týká obětí, dodal: "Jestliže panovník věnuje něco ze svého majetku některému ze svých synů, zůstane dar jeho synovi a bude jako jeho vlastnictví dědičně patřit také jeho potomkům.
17 Pokud však panovník věnuje dar některému ze svých služebníků, služebník si ho smí ponechat pouze do roku navrácení. V tomto zvláštním roce vrátí dar panovníkovi. Panovníkův majetek bude náležet pouze jeho potomkům.
18 Ani vladař však nesmí připravit žádného z poddaných o cokoliv z jeho vlastnictví a ponechat ho bez prostředků. Svým potomkům smí dávat dědictví pouze ze svého vlastního majetku, aby nikdo z Izraelců nepřišel o to, co mu právem náleží."

Místnosti pro přípravu obětí

19 Když Hospodin domluvil, muž mne vchodem vedle brány zavedl na sever do posvátných místností pro kněze, ukázal mi západní část budovy a
20 řekl: "Na tomto místě budou kněží vařit maso zvířat obětovaných za nepravosti a provinění a péct chléb z obětovaného obilí. Tyto posvátné pokrmy se tak nedostanou na vnější nádvoří mezi lid, kterému jejich svatost musí zůstat nedostupná."
21 Pak mne můj průvodce vzal na vnější nádvoří a ukázal mi všechny jeho kouty.
22 Ve všech čtyřech rozích vnějšího nádvoří byla další malá nádvoří každé o rozměrech patnáct krát dvacet metrů.
23 Kolem všech těchto malých nádvoří se táhla malá kamenná zídka, vedle které bylo několik ohnišť.
24 Zde muž poznamenal: "Tady budou chrámoví služebníci vařit oběti, které Izraelci přinesou."
© 2018 ERF Medien