Nápověda

Slovo na cestu

Hospodin rozděluje zemi

1 Po těchto slovech Hospodin vydal pokyny týkající se dělení země: "Až si budete losováním rozdělovat zemi, vyhradíte mi část území jako posvátnou oblast. Toto území bude na délku měřit dvanáct a půl kilometru a bude pět kilometrů široké.
2 V rámci této zóny ponecháte prostor ve tvaru čtverce o délce strany dvě stě padesát metrů, který připadne chrámu. Kolem tohoto místa navíc ze všech stran ponechejte dalších dvacet pět metrů volné země.
3 Jako posvátné území tedy vyměřte pás o délce dvanácti a půl kilometru a šířce pěti kilometrů, na kterém vyhradíte místo pro mou svatyni.
4 Bude to posvátné území pro kněze, kteří vykonávají svůj úřad ve svatyni a slouží mi jako svému Hospodinu. Zde budou stát jejich domy i samotný chrám.
5 Toto území v délce dvanácti a půl kilometru a šířce pěti kilometrů bude patřit lévijcům, kteří slouží v mém chrámu. Na něm si postaví své domy, v nichž budou bydlet.
6 V sousedství tohoto posvátného území odměříte pás země široký dva a půl kilometru a dlouhý opět dvanáct a půl kilometru. Zde si budou moci vybudovat své domy a žít všichni ostatní Izraelci ze všech rodů.
7 Vládci země pak připadne veškeré území na východ a na západ od hranic posvátné země a Jeruzaléma. Souběžně s územím jednoho izraelského rodu mu bude náležet celý pás země od východu na západ.
8 Toto území bude v Izraeli jeho trvalým vlastnictvím. Panovníci již nebudou utlačovat své poddané a nechají všechny Izraelce svobodně žít na územích, která jednotlivým izraelským rodům připadla."

Práva a povinnosti panovníků

9 Nato Hospodin obrátil pozornost k panovníkům Izraele a napomenul je: "Napáchali jste již více než dost zla, vládcové Izraele! Zanechejte násilí a bezpráví a dělejte jen to, co je spravedlivé a správné. Jako Panovník Hospodin vás vyzývám, abyste přestali můj lid okrádat.
10-12 Buďte poctiví a pro všechny mějte stejná měřítka. Dodržujte přesně stanovené jednotky váhy, míry a objemu i jejich poměrné části.
13-14 Chci, abyste mi jako panovníci Izraele přinesli tento dar: šest litrů pšenice a stejné množství ječmene a k tomu tři a půl litru oleje.
15 Ze všech stád ovcí na zavlažovaných pastvinách Izraele mi přineste vždy po jedné z dvou set kusů. Všechny tyto dary mi předložíte jako oběti smíření za izraelský lid.
16 Na tomto mimořádném daru vládce Izraele se budou podílet všichni obyvatelé země.
17 Povinností panovníka vždy bude zajišťovat dostatek obětí na všechny izraelské slavnosti, kalendářní výročí a sobotní dny odpočinku. Prostřednictvím těchto předkládaných darů obilí, zvířat a ostatních obětí vždy vykoná smírčí obřady za obyvatele Izraele.
18 Vždy první den v novém roce očistíte svatyni obětí mladého býčka bez jakékoliv tělesné vady.
19 Krví této oběti za provinění Izraele potom kněz potře zárubně chrámových dveří, všechny čtyři rohy oltářového ohniště a také zárubně brány na vnitřním nádvoří.
20 Stejný smírčí obřad za chrám a na odpuštění všech nechtěně a neúmyslně spáchaných nepravostí vykonáte také sedmý den téhož měsíce.
21 Čtrnáctý den prvního měsíce pak budete slavit hod beránka - výročí dne, kdy vaši předkové opustili Egypt. V průběhu sedmi dní oslav budete jíst pouze nekynuté chleby.
22 První den slavností obětuje váš panovník za sebe i za všechny obyvatele země jednoho býka.
23 Celých sedm dní oslav pak bude každý den na ohni oltáře obětovat jednoho býka a jednoho berana a k nim ještě přidá jednoho kozla jako oběť za provinění. Všechna zvířata musí být zdravá a bez tělesných vad.
24 Ke každému z obětovaných býků a beranů mi dále předloží 22 litrů obilí a 4 litry oleje.
25 Stejné oběti zvířat, obilí i oleje mi Izraelci budou předkládat také při každoroční sedmidenní slavnosti na památku jejich putování po poušti, která začíná patnáctý den sedmého měsíce."
© 2018 ERF Medien