Nápověda

Slovo na cestu

Boží sláva se vrací do chrámu

1-2 Pak mě můj průvodce odvedl k východní bráně, kde jsem spatřil jasné světlo přítomnosti Boha Izraele, která přicházela směrem od východu a ozařovalo celou zemi. Slyšel jsem také jeho mocný hlas, který duněl jako rozbouřené vody.
3 Všechno, co jsem viděl, mi připomínalo scény, kdy Hospodin přišel zničit Jeruzalém, nebo vidění, které mi ukázal u řeky Kebaru. Proto jsem neváhal a padl tváří k zemi.
4 Když záře Hospodinovy přítomnosti vstoupila jižní branou do chrámu,
5 jeho duch mě zvedl a přenesl na vnitřní nádvoří. Hospodinova přítomnost mezitím naplnila celý chrám.
6 Stál vedle mne také můj průvodce a já jsem zaslechl, jak ke mně z chrámu někdo hovoří. Hlas patřil
7 Hospodinu a řekl: "Ezechieli, na tomto místě mám svůj trůn a budu zde navěky mezi Izraelci přebývat. Oni sami ani jejich králové již nikdy neposkvrní důstojnost mého jména uctíváním falešných bohů. Těla mrtvých králů již nebudou znesvěcovat má prostranství a modlářská posvátná návrší nadobro vymizí.
8 Izraelští králové si postavili své paláce přímo za zdí mého chrámu a znesvěcovali mé jméno svým odporným jednáním. Proto jsem v rozhořčení dopustil, aby se jejich provinění obrátila proti nim.
9 Nyní chci, aby přestali uctívat falešné bohy a odstranili z mé blízkosti své mrtvé krále. Jen tak mohu mezi nimi navěky přebývat.
10 Ezechieli, popiš Izraelcům podobu chrámu, jak jsem ti jej představil, aby se zastyděli za své nepravosti. Ať si má slova vezmou k srdci a poučí se z nich.
11 A když opravdově a upřímně přiznají hanebnost svých činů, seznam je podrobně s projektem chrámu, jeho uspořádáním, rozmístěním vchodů a východů a celou jeho úpravou včetně veškerých předpisů a zákonů, které se týkají chrámové služby. Všechny tyto informace jim pak dáš také písemně, aby dodrželi plán a dbali rovněž na všechna nařízení.
12 Pro chrám bude platit následující zákon: Veškeré okolí vrcholu pahorku bude posvátné a nedotknutelné."

Popis oltáře a jeho posvěcení

13 Po těchto slovech mě Hospodin seznámil s rozměry chrámového oltáře: "Kolem oltáře bude šedesát centimetrů vysoký a stejně široký podstavec s osmicentimetrovou obrubou kolem okraje. Samotný oltář se bude skládat ze tří stupňů s půdorysem ve tvaru čtverce.
14 Spodní část stojící na podstavci bude sto dvacet centimetrů vysoká s šíří okraje šedesát centimetrů. Střední část bude na výšku měřit bezmála dva a půl metru a šířka okraje bude rovněž šedesát centimetrů.
15 Horní část oltáře - vlastní ohniště - bude rovněž dva a půl metru vysoká a v jejích rozích budou nahoru vyčnívat čtyři výstupky ve tvaru rohu.
16-17 Na délku i na šířku bude ohniště měřit přes sedm metrů. Poslední stupeň lemující ze všech čtyř stran celý oltář bude osm a půl metru široký i dlouhý a po celém obvodu bude mít třiceticentimetrový lem. Podstavec, na němž celý oltář stojí, bude po celém obvodu vysoký šedesát centimetrů a schodiště k oltáři povede z jeho jižní strany."
18 Dále mi Panovník Hospodin řekl: "Ezechieli, až stavbu oltáře dokončíte, bude se na něm obětovat podle přesně stanovených pravidel. Oběti budou přinášeny v souladu s pokyny a oltář bude rovněž kropen krví.
19 Lévijští kněží, kteří mi slouží ve svatyni a jsou potomky Sádoka, za sebe přinesou mladého býčka jako oběť za provinění.
20 Potřete jeho krví všechny čtyři rohovité výčnělky oltáře, rohy oltářního ohniště a celou jeho obrubu. Tímto smírčím obřadem se celý oltář očistí.
21 Samotného býka potom spálíte na stanoveném místě před vlastní svatyní.
22 Na druhý den přinesete jako další oběť za provinění kozla bez jakékoliv tělesné vady a vykonáte stejné očistný obřad jako při obětování býka.
23 Po skončení těchto očistných obřadů mi obětujete naprosto zdravého mladého býčka a berana.
24 Když mi je budete předkládat, kněží je posypou solí a vloží je do plamenů na obětním oltáři jako zápalnou oběť.
25 Každý den po sedm dní mi takto budete obětovat jednoho kozla, jednoho býčka a jednoho berana jako oběti za provinění. Všechna zvířata musí být naprosto zdravá a bez jakékoliv tělesné vady.
26 Po sedmi dnech těchto smírčích a očistných obřadů bude oltář vysvěcen.
27 Počínaje osmým dnem mohou kněží na oltáři vykonávat všechny obvyklé obětní obřady a já je jako váš Panovník a Hospodin ochotně přijmu."
© 2018 ERF Medien