Nápověda

Slovo na cestu

Nový prostor kolem chrámu

1-2 Čtrnáct let po dobytí Jeruzaléma, přesně desátý den v měsíci na začátku dvacátého pátého roku izraelského zajetí v Babylónii, se mne zmocnil Hospodin a ve vidění mne přenesl do Izraele. Postavil mne na vysokou horu, na jejímž jižním svahu stálo několik budov, které připomínaly město.
3 Spatřil jsem tam také nějakého muže, který vypadal, jakoby byl celý z bronzu. Muž stál v jedné z bran a v ruce držel lněnou šňůru a měřící hůl.
4 Najednou mne ten muž oslovil a řekl: "Ezechieli, pozorně sleduj a poslouchej všechno, co ti ukážu, protože kvůli tomu tě sem Bůh přivedl. Potom jdi a oznam Izraelcům všechno, co jsi tady viděl."

Východní brána do vnějšího nádvoří

5 Když jsem se rozhlédl, spatřil jsem, že celý prostor kolem chrámu obepínají hradby. Měřící hůl, kterou ten muž držel v ruce, měla délku tři a půl metru. Když ji přiložil k hradbám, jejich výška a tloušťka odpovídala délce hole.
6 Potom přešel dále a vystoupil po schodech nahoru k východní bráně. Šířka otvoru brány byla opět stejná jako délka hole.
7 Výklenky pro stráže po stranách brány měly rovněž výšku i šířku jedné hole, přičemž tloušťka zdi mezi výklenky byla téměř tři metry. Před branou stálo směrem k chrámu kryté sloupořadí a k němu vedl práh o délce jedné hole.
8-9 Muž také změřil sloupořadí. Mělo délku jedné hole a bylo široké přes čtyři metry. Pilíře tohoto sloupového průčelí, jež stálo u brány směrem k chrámu, měřily jeden metr.
10 Uvnitř východní brány byly na každé straně tři výklenky shodných rozměrů a také stěny, které je oddělovaly, byly stejné.
11 Dále muž změřil samotnou bránu. Byla pět metrů široká a šest a půl metru dlouhá.
12 Před každou z postranních místností byla asi půl metru vysoká zídka, přičemž všechny místnosti měřily tři krát tři metry.
13 Potom změřil bránu od vrcholku zadní zdi jednoho z výklenků k vrcholu zadní zdi protilehlého výklenku a naměřil vzdálenost dvanáct a půl metru.
14-15 Sloupy stojící na nádvoří měřili třicet metrů. Od nich začínalo sloupořadí obklopující bránu, přičemž vzdálenost od vstupu do brány až ke konci sloupořadí činila dvacet pět metrů.
16 Výklenky a vnitřní zdi brány byly nahoře po celé délce až k sloupořadí olemovány malými okny, jejichž otvory se dovnitř zužovaly. Stejně tomu bylo u stěn ohraničujících sloupořadí. Pilíře byly navíc zdobeny palmami.

Vnější nádvoří

17 Dále mě můj průvodce zavedl na vnější nádvoří. Viděl jsem, že okolo dlážděného nádvoří bylo celkem třicet místností.
18 Dlažba přiléhala až k branám, a to po celé jejich délce. Tato dlažba byla položena níže než na vnitřním nádvoří.
19 Muž přeměřil také vzdálenost od nižší brány k vnějšímu okraji vnitřního nádvoří. Vzdálenost na jižní i na severní straně byla padesát metrů.

Severní brána

20 Potom muž přešel k severní bráně, která vedla na vnější nádvoří a změřil její délku a šířku.
21 Také v této bráně byly na každé straně tři postranní místnosti. Místnosti, jejich dělící zdi i kryté sloupořadí měly stejné rozměry, jako u první brány. Rovněž samotná brána měřila na délku dvacet pět metrů a byla široká dvanáct a půl metru.
22 Stejně tak její vnitřní prostor, kryté sloupořadí i palmy měly stejné rozměry jako brána obrácená k jihu. Na opačné straně než stálo sloupořadí, vystupovalo k bráně sedm schodů.
23 Naproti severní bráně vedla na vnitřní nádvoří ještě jedna brána a stejně tomu bylo s bránou na východě.

Jižní brána

24 Nato mě muž odvedl k jižní straně, kde stála další brána. Když ji změřil, měla stejné rozměry jako obě předchozí brány.
25 Také tato brána i její kryté sloupořadí měly po celém obvodu malá okna jako ostatní brány a rovněž měřila na délku dvacet pět metrů a na šířku dvanáct a půl metru.
26 I k této bráně vedlo z druhé strany krytého sloupořadí sedm schodů a její pilíře byly vyzdobeny palmami; na každé straně jedna.
27 Podobně i jižní brána ústila na vnitřní nádvoří a vzdálenost, kterou muž naměřil mezi touto branou a venkovní branou, byla padesát metrů.

Brány do vnitřního nádvoří

28 Jižní branou mne pak muž zavedl na vnitřní nádvoří. Když předtím tuto bránu změřil, získal stejné rozměry jako u všech ostatních bran.
29 Platilo to jak pro její vnitřní místnosti, tak pro sloupové průčelí. Brána i sloupořadí měly kolem dokola okna a celkové rozměry brány byly dvacet pět krát dvanáct a půl metru.
30 Krytá sloupořadí před branami na vnitřním nádvoří měřila na šířku dvanáct a půl metru a vyčnívala dva a půl metru před brány.
31 Sloupořadí brány ze strany vnějšího nádvoří zdobily palmy a vedlo k němu osm schodů.
32 Potom mě muž vzal na jižní stranu vnitřního nádvoří. Brána, kterou zde změřil, měla stejné rozměry jako všechny ostatní brány.
33 Shodné byly i její vnitřní místnosti a sloupové průčelí. Brána i sloupořadí měly kolem dokola okna a také celkové rozměry brány byly stejné jako u všech ostatních.
34 Obě řady sloupů průčelí brány ze strany vnějšího nádvoří zdobily palmy - po dvou na každém pilíři - a k sloupořadí vedlo osm schodů.
35 Potom mne muž zavedl k severní bráně, která opět měřila stejně jako všechny ostatní.
36 Shodné byly i její vnitřní místnosti a sloupové průčelí. Brána i sloupořadí měly kolem dokola okna a také celkové rozměry brány byly stejné jako u všech ostatních.
37 Kryté sloupořadí brány ze strany vnějšího nádvoří zdobily po obou stranách palmy a vedlo k němu osm schodů.

Místnosti na přípravu obětí

38 Vedle sloupořadí byla v každé bráně místnost s dveřmi, kam lidé chodili omývat oběti určené ke spálení na oltáři.
39 Na obou stranách v samotném sloupořadí stály dva stoly, na kterých se zabíjely oběti určené ke spálení a oběti za spáchané nepravosti a provinění.
40 U vnější zdi sloupového průčelí brány, vedle schodů ke vstupu do severní brány byly dva stoly a další dva stoly stály na opačné straně schodiště.
41 Na každé straně brány se nacházely čtyři stoly - dohromady tedy osm stolů, na nichž se porážela obětní zvířata.
42 Stoly byly zhotoveny z opracovaného kamene, měřily sedmdesát pět centimetrů na délku i na šířku a byly půl metru vysoké. Pokládaly se na ně nástroje k porážení zvířat určených ke spálení na oltáři i k jiným druhům obětních obřadů.
43 Na zdi všude okolo navíc visely asi osmicentimetrové háky. Stoly sloužily také k rozporcovaných kusů masa.

Místnosti pro kněze

44 Z vnější strany vnitřní brány na vnitřním nádvoří se nacházely také dvě místnosti pro chrámové zpěváky. Jedna byla vedle severní brány a byla obrácena k jihu a druhá naopak stála u jižní brány a směřovala k severu.
45 Muž se na mě obrátil a upozornil mě: "Místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří mají na starosti chrám
46 a místnost směřující na sever slouží kněžím, kteří pečují o oltář. Kněžími jsou zde Sádokovi potomci, kteří jako jediní z lévijců mohou vykonávat bohoslužby v Hospodinově přítomnosti."
47 Nakonec muž přeměřil nádvoří. Mělo tvar čtverce o délce strany padesát metrů. Před samotným chrámem stál obětní oltář.

Rozměry chrámu a jeho vybavení

48 Potom mě můj průvodce odvedl k sloupovému průčelí před chrámem a změřil z obou stran jeho sloupy. V průměru měřil každý z nich asi dva a půl metru. Šířka zdiva vstupní brány do chrámu činila jeden a půl metru
49 Sloupořadí bylo široké deset metrů a vyčnívalo pět a půl metru před chrám. Vystupovalo se k němu po schodišti a po obou stranách pilířů navíc stály ještě sloupy.
© 2018 ERF Medien