Nápověda

Slovo na cestu

Symbolické představení obléhání Jeruzaléma

1 Nyní si, Ezechieli, vezmi hliněnou tabulku, polož ji před sebe a vyryj do ní plán města Jeruzaléma.
2 Potom kolem města zřetelně vyznač obléhací valy a nájezdový násep, rozestav u městských hradeb šiky nepřátelských vojsk s bojovými beranidly.
3 Pak vezmi železnou pánev a postav ji jako železnou stěnu mezi sebe a město. Jakmile k němu obrátíš svou tvář, město se ocitne v obležení. Necháš je oblehnout a dáš tak celému izraelskému národu znamení.
4 Lehni si poté na levý bok a poneseš symbolicky provinění Izraele. Poneseš jejich vinu po celou dobu, kdy budeš ležet na boku.
5 Budeš tak ležet tolik dní, kolik let Izraelci páchali zlo. Provinění Izraelců poneseš po celých tři sta devadesát dnů.
6 Jakmile tato doba uplyne, lehneš si na druhý bok a poneseš viny obyvatel Judska. Zůstaneš tak po dobu čtyřiceti dní, za každý rok jeden den.
7 Když to všechno podstoupíš, obrať se proti Jeruzalému a se vztaženou rukou provolávej, jaký osud ho stihne.
8 Spoutám tě provazy, aby ses nemohl obrátit z jedné strany na druhou, dokud obléhání neskončí.
9 Naber si do nádoby pšenici, ječmen, boby a čočku a také jáhly a špaldu; z této směsi si budeš připravovat jídlo po celých tři sta devadesát dní, kdy budeš ležet na boku.
10 Odvaž si na každý den asi čtvrt kilogramu jídla a v určenou dobu je sněz.
11 K tomu si odměříš asi půl litru vody, kterou budeš pít také ve stanovenou dobu.
12 Svůj pokrm si připravuj tak, jako se peče ječný podpopelný chléb. Upeč jej před zraky lidí na ohni z lidských výkalů."
13 Potom Hospodin dodal: "Až rozptýlím Izraelce do vyhnanství mezi národy, i oni budou jíst podřadný a nečistý pokrm."
14 "Jen to ne, Panovníku Hospodine, vždyť jsem nikdy nic tak odporného nepozřel. Od útlého mládí až do dnešního dne jsem nikdy do úst nevložil ani kousek masa z uhynulého či rozsápaného zvířete."
15 "Dobrá tedy," odvětil Hospodin, "smíš si péci chléb nad dobytčím trusem namísto lidských výkalů."
16 Nato Hospodin pokračoval: "Připravím Jeruzalém o přísun potravin. Vystrašení lidé budou jíst potraviny na příděl a v zoufalství popíjet odměřené dávky vody,
17 neboť jídla a pití bude nedostatek. Ve tvářích lidí se bude zrcadlit zděšení, protože na ně se vší silou dopadnou důsledky jejich provinění.
© 2018 ERF Medien