Nápověda

Slovo na cestu

Boží svatost bude obhájena

1 Hospodin mne znovu vyzval, abych promluvil: "Ezechieli, pozvedni svůj hlas proti Gógovi a vzkaž mu: Slyš, Gógu, nejvyšší panovníku Mešeku a Túbalu, jsem Panovník Hospodin a stojím proti tobě.
2 Dovleču tě, kam budu chtít, a přivedu tě z dalekého severu proti Izraeli.
3 Potom ti však vyrazím z ruky všechny tvé zbraně a
4-5 nechám tebe i všechny tvé oddíly bojovníků z mnoha národů padnout na svazích Izraele. Vaše mrtvá těla zůstanou ležet na holé zemi a stanou se potravou dravých ptáků a divokých šelem. Jsem Panovník Hospodin a své slovo splním.
6 Potom sešlu oheň na Magóg a na všechny, kdo s falešným pocitem bezpečí žijí na ostrovech. Tehdy poznají, že skutečným Bohem jsem já, Hospodin.
7 Dám všem Izraelcům poznat svou pravou tvář a již nikdy nedopustím, aby mne kdokoliv znevážil. Potom i ostatní národy poznají, že jedině já, Hospodin, jsem Bohem Izraele.
8 Den, o kterém hovořím, již brzy přijde a všechno, co říkám, se zaručeně naplní.
9 Obyvatelé izraelských měst pak budou celých sedm let topit jen zbraněmi tvých padlých bojovníků. Budou přikládat do plamenů malé i velké štíty, luky a šípy, ale i hole a kopí.
10 Nebudou muset sbírat dřevo na polích ani je kácet v lese, neboť si rozdělají oheň ze zbraní. Jsem Panovník Hospodin a dovolím Izraelcům, aby oloupili ty, kdo je dříve ožebračovali.
11 Až bude po všem, Gógu, nechám všechny tvé muže pohřbít v Izraeli v Údolí nájezdníků na východ od Mrtvého moře. Bude jich tolik, že jejich hroby úplně zatarasí průchod údolím. Lidé pak toto místo nazvou Údolím Gógovy hlučící hordy.
12 Izraelci budou pohřbívat jejich těla celých sedm měsíců, aby očistili svou zemi.
13 Pohřbívání se zúčastní všichni obyvatelé země a získají si tím uznání okolních národů; tehdy i mě bude vzdána patřičná úcta.
14-15 Zvlášť vybraní muži budou neustále prohledávat zemi a nechají pohřbít všechno, co z nepřátel ještě zbylo, aby tak zemi dokonale očistili. Když některý z nich na svých pochůzkách narazí na lidské ostatky, postaví vedle nich znamení, aby ji hrobníci pohřbili v Údolí Gógovy hlučící hordy. Tak bude celá země nakonec očištěna.
16 Jako připomínka a výstraha pro budoucí pokolení se jedno z měst bude jmenovat Hamóna (to znamená Hlučení)."
17 Nakonec mi Panovník Hospodin oznámil: "Ezechieli, svolej rozmanité ptactvo a divokou zvěř. Obrať se k nim a mým jménem zvolej: Shromážděte se ze všech končin k oběti, kterou pro vás chystám v horách Izraele. Dosyta se tam najíte masa a napijete krve.
18 Budete hodovat na tělech bojovníků a opájet se krví vůdců mnoha národů země, jako kdyby to byli vykrmení berani, jehňata, kozlové a býčci z Bášanu.
19 Na této obětní hostině, kterou pro vás já sám, Panovník Hospodin, připravím, se najíte tuku do sytosti a napijete se krve, co hrdlo ráčí.
20 U mého stolu se můžete vydatně nakrmit koňmi i jejich jezdci a všemi ostatními udatnými bojovníky a vojáky.
21 Proslavím se mezi národy, neboť všichni uvidí, jak vynáším rozsudek a odplácím za nespravedlnost.
22 Od toho dne již budou Izraelci navždy vědět, že jedině já, Hospodin, jsem jejich Bůh.
23 Také ostatní národy poznají, že Izraelci se dostali do vyhnanství jen za svá provinění, neboť mi přestali věřit. Proto jsem je přestal chránit a vydal je na milost a nemilost jejich nepřátelům, kteří je pobili svými zbraněmi.
24 Odplatil jsem jim za jejich nepravosti a provinění a nechal je nést jejich důsledky.
25 Jsem však jejich Panovník Hospodin, a proto prohlašuji, že se nad všemi Izraelci slituji a opět je přivedu zpátky ze zajetí. Chci, aby lidé věděli, že jsem dobrý.
26 Až budou Izraelci bezpečně žít ve své zemi a nikdo je již nebude ohrožovat, zapomenou na svou hanbu i na to, jak nevěrně se ke mně zachovali.
27 Až je přivedu zpět ze zajetí cizích národů a shromáždím je ze zemí nepřátel, všechny okolní národy na vlastní oči spatří, jaký jsem Bůh.
28 Pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem jejich pravý Bůh, neboť i když jsem Izraelce nechal odvléci do vyhnanství v zemích cizinců, shromáždím je opět do jejich vlasti a na nikoho z nich nezapomenu.
29 Zahrnu Izraelce svou přítomností a již nikdy se od nich neodvrátím. Jsem Panovník Hospodin a svá slova splním."
© 2018 ERF Medien