Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví o Gógově příchodu

1 V dalším rozhovoru mi Hospodin nařídil:
2 "Ezechieli, chci, abys vystoupil proti Gógovi, nejvyššímu vládci v zemi Magógu.
3 Předáš mu toto mé poselství: Slyš, Gógu, vládce Mešeku a Túbalu, jak s tebou jako Panovník Hospodin naložím.
4 Zvrátím tvé plány a donutím tě odtáhnout. Odvedu tě i s celou tvou armádou - koňmi a obrovským zástupem plně ozbrojených vojáků, kteří dokonale vládnou mečem a chrání se velkými i malými štíty.
5-6 Půjdou s nimi i obrnění bojovníci z Persie, Kúše a Pútu a také veškeré oddíly z Gómeru a Bét-togarmu z dálného severu. Budou tě následovat všichni tví spojenci.
7 Proto se připrav a vezmi si na povel všechny, kdo se kolem tebe shromáždili,
8 neboť jednoho dne vás povolám do zbraně. Napadnete izraelskou zemi, jež se zotaví z války a zaplní se obyvateli, kteří se vrátí z vyhnanství u mnoha národů. Ačkoliv byl Izrael dlouho opuštěný, opět shromáždím všechny jeho obyvatele a nechám je žít v bezpečí.
9 Ale právě tehdy se jako bouře přiženeš ty se svými oddíly vojsk mnoha národů a jako oblak přikryješ celou zemi.
10 Jsem Panovník Hospodin, a proto vím, že se toho dne v tobě zrodí ďábelský plán.
11 Řekneš si: Útočím přece na neopevněnou zemi, jejíž obyvatelé vůbec nic netuší, a proto ani nechrání svůj majetek.
12 Klidně tedy tyto znovu obydlené ruiny vydrancuji a vyplením. Vždyť lidé, kteří se sem vrátili, nyní opět oplývají hojností zboží i dobytka, neboť žijí na křižovatce obchodních cest.
13 Obyvatelé Šeby a Dedánu i kupci z Taršíše se tě zeptají: Přišel jsi, abys loupil? Shromáždil jsi své vojáky, aby vyrabovali zemi a odnesli z ní stříbro a zlato, dobytek i zboží a mnoho další kořisti?
14 Proto neváhej, Ezechieli, a vyřiď Gógovi, co mu jako Panovník Hospodin vzkazuji: Až se jednoho dne dozvíš, že Izraelci se bezpečně usídlili ve své zemi,
15 přitáhneš z dalekého severu. Přivedeš s sebou velikou a mocnou armádu bojovníků mnoha národů na koních.
16 Se zlým úmyslem dolehneš na Izraelce a přikryješ jejich zemi jako mrak. Ano, Gógu, přijde den, kdy tě nechám napadnout svou zemi a prokážu tak svoji moc, aby ostatní národy na vlastní oči poznaly, že jsem skutečně svatý.
17 Vždyť právě o tobě jsem já sám, Panovník Hospodin, již dávno hovořil prostřednictvím izraelských proroků. Celé roky jsem je nechal zvěstovat poselství, že tě jednou postavím proti Izraelcům.
18 Nyní však, Gógu, poslouchej, co se stane. V den, kdy se svým úkladným plánem zaútočíš proti Izraeli, probudíš mé rozhořčení.
19 Již dnes planu hněvem a prohlašuji, že v ten den mocně otřesu celou izraelskou zemí.
20 Vše živé na tomto světě, ryby v mořích, ptáky ve vzduchu, ale i zvířata a všechny obyvatele země zachvátí hrůza. Hory i skály se rozpadnou a všechny stavby se s rachotem zřítí.
21 Na všech pahorcích, kam vkročíš, Gógu, obrátím tvé vlastní vojáky jednoho proti druhému.
22 Vynesu nad tebou rozsudek zkázy a smrti; sešlu na tebe i na tvá vojska mnoha národů déšť, krupobití a hořící síru.
23 Tehdy ostatní národy poznají, že jsem mocný a spravedlivý. Pochopí, že jedině já jsem pravý Bůh."
© 2018 ERF Medien