Nápověda

Slovo na cestu

Údolí suchých kostí

1 Jednoho dne se mne Hospodin zmocnil a jeho duch mne odnesl doprostřed jakéhosi údolí.
2 Když mne vodil sem a tam, viděl jsem, že celé údolí pokrývá ohromné množství naprosto vysušených lidských kostí.
3 Po chvíli se mne Hospodin zeptal: "Ezechieli, myslíš, že tyto ostatky mohou vůbec ještě ožít?" "To víš jen ty, Panovníku Hospodine," odvětil jsem.
4 Nato mi Hospodin nařídil: "Promluv k těm kostem a řekni jim:
5 Suché kosti, slyšte, neboť k vám mými ústy hovoří sám Panovník Hospodin.
6 Vdechnu do vás život, obalím vás svaly i šlachami a potáhnu je kůží. Svým dechem vás oživím a stanete se opět živými bytostmi. Pak jistě poznáte, že Hospodin je skutečný Bůh."
7 Promluvil jsem tedy ke kostem, jak mi Hospodin nařídil, a zatímco jsem hovořil, kosti se s rachotem spojily k sobě.
8 Vzápětí jsem viděl, jak obrůstají šlachami a masem a nakonec je pokryla kůže. Žádné tělo však nejevilo známky života.
9 V tu chvíli mi Hospodin řekl: "Ezechieli, oslov dech života a přikaž mu: Panovník Hospodin tě vyzývá, abys přilétl ze všech světových stran a vdechl život těmto zabitým."
10 Uposlechl jsem, a sotva jsem domluvil, dech života všechna těla oživil. Když se všichni vzkříšení lidé postavili, byla jich celá armáda.
11 Tehdy mi Hospodin řekl: "Ezechieli, tyto kosti jsou jako všichni Izraelci, kteří stále jen naříkají: Naše kosti vyschly a stejně tak zmizela i veškerá naše naděje. Je s námi konec.
12 Proto jdi a oznam Izraelcům: Jsem váš Panovník Hospodin a vy jste můj lid. Otevřu vaše hroby, vzkřísím vás k životu a přivedu zpět do vaší země.
13 Vyvedu vás z hrobů a vy konečně poznáte, že jsem skutečný Bůh.
14 Vdechnu do vás svého ducha a daruji vám život. Vy pak osídlíte vlastní zemi a konečně si oddechnete. Tehdy poznáte, že cokoliv jako Hospodin slíbím, to také skutečně vykonám."

Judejci a Izraelci budou opět sjednoceni do jednoho království

15 Později mi Hospodin přikázal:
16 "Ezechieli, vezmi si dřevěnou hůl a napiš na ni: Obyvatelé judského království. Pak vezmi jinou hůl a napiš na ni: Obyvatelé izraelského království.
17 Potom uchop obě hole do jedné ruky a přilož jejich konce k sobě tak, aby vypadaly jako jedna hůl.
18-19 Až tě tvoji krajané požádají, abys jim vysvětlil, co to znamená, oznámíš jim: Nařídil mi to Hospodin a řekl: Spojím izraelskou a judskou hůl dohromady. Uchopím je do své ruky a ze dvou holí udělám jednu.
20-21 Současně všem ukaž hole, které jsi předtím popsal, a pokračuj slovy: Jsem Panovník Hospodin a prohlašuji, že vyvedu Izraelce z národů, kam se rozptýlili. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpět do jejich vlasti.
22 Učiním z nich v izraelské zemi jeden národ, kterému bude vládnout jeden král. Již nikdy se znovu nerozdělí na dva národy či dvě království.
23 Nebudou se znesvěcovat uctíváním falešných bohů a jejich ohavných napodobenin. Nebudou páchat ani žádné jiné špatnosti, neboť je vysvobodím ze všech míst, kde se dopouštěli nepravostí, a zprostím je všech vin. Stanou se opět mým vyvoleným národem a já budu jejich Bohem.
24 Všem jim bude vládnout stejně dobrý panovník, jako byl můj služebník David, a bude se o ně starat jako pastýř o své stádo. Budou respektovat můj zákon a věrně zachovávat má přikázání.
25 Usadí se v zemi, kterou jsem věnoval svému služebníku Jákobovi, v zemi, kde sídlili jejich předkové. Navěky zde budou žít také všechny generace jejich potomků, nad nimiž budou navždy kralovat panovníci z Davidova rodu.
26 Osobně jim zaručím trvalý mír a prosperitu a rozmnožím jejich počet.
27 Navěky pak zůstanu ve svatyni mezi nimi jako jejich Bůh a oni budou můj vyvolený lid.
28 Až si mezi nimi navždy postavím svůj chrám, všechny národy poznají, že jsem to já, Hospodin, kdo si vyvolil a posvětil Izrael jako svůj národ."
© 2017 ERF Medien