Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti Edómu

1 Jindy mi Panovník Hospodin nařídil:
2 "Ezechieli, chci, abys proti Seírskému pohoří vyslovil následující proroctví:
3 Jsem Panovník Hospodin a stojím proti vám, obyvatelé Edómu. Vynesu nad vámi svůj rozsudek a vaši zemi obrátím v liduprázdnou poušť.
4 Dám zpustošit vaše města a jejich obyvatele rozeženu. Tehdy konečně pochopíte, že já jsem Hospodin.
5 Již odedávna jste byli nepřáteli Izraelců a v době jejich největší nouze, kdy pykali za svá provinění, jste je nechali napospas zbraním protivníků.
6 Proto jako Panovník Hospodin přísahám, že vás čeká smrt. Svému osudu neuniknete, neboť krveprolití, které jste škodolibě schvalovali, se obrátí proti vám.
7 Seírské pohoří proměním v pustinu bez obyvatel, které se raději každý zdaleka vyhne.
8 Poštvu na vás nepřátele, kteří naplní stráně vašich hor, údolí i strže mrtvými těly.
9 Vaše země navždy zůstane pustá a města již nikdo neobydlí. Tehdy pochopíte, že jedině já jsem Hospodin.
10 Prohlašovali jste, že se zmocníte Judska a Izraele a obě země budu patřit jenom vám. Vůbec vám nevadilo, že náležejí mě,
11 a proto vám jako Panovník Hospodin přísahám, že s vámi naložím se stejnou zlobou a nenávistí, kterou jste projevili vůči nim.
12 Až vás budu soudit, obě země pochopí, jaký jsem. Potom poznáte, že vím o všech podlostech, které jste o Izraeli prohlašovali. Tvrdili jste, že Izrael padl, jeho hory jsou zpustošeny a vše je vám vydáno za kořist.
13 Na vlastní uši jsem slyšel, jak jste se nade mne povyšovali a bezostyšně mne uráželi.
14 Proto však nyní poslouchejte, co vám jako Panovník Hospodin říkám: Až vás zničím, celá země se zaraduje. Právě tak, jako jste vy jásali nad zkázou izraelského národa, se ostatní zachovají k vám. Celé Seírské pohoří bude vypleněno a území celého Edómu padne do rukou nepřátel. Pak všichni poznáte, že Hospodin je Bůh."
© 2018 ERF Medien