Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti špatným pastýřům Izraele

1 Jindy mi Hospodin nařídil:
2 "Ezechieli, pozvedni svůj hlas proti izraelským vůdcům a mým jménem jim vyřiď: Jsem váš Panovník Hospodin. Běda vám všem, vůdci Izraele, kteří se staráte jen o svůj vlastní prospěch. Cožpak právě vy nemáte, podobně jako pastýři, pečovat především o své stádo?
3 Jíte samá vybraná jídla, oblékáte se do honosných šatů a pro své hostiny porážíte ty nejlepší kusy zvířat, ale o svěřené stádo, o vlastní lid, se nestaráte.
4 Nijak jste nepomohli slabým, nepečovali jste o nemocné ani neovazovali raněné. Nehledali jste a nepřivedli zpět ztracené, ale vládli jste nad nimi silou a ukrutností.
5 Nebylo pastýře, který by je vedl, a proto se všichni rozutekli. Zabloudili a stali se snadnou kořistí divokých šelem.
6 Můj lid se rozprchl po horách; všichni se jako ovce zatoulali do všech končin země, aniž by je někdo hledal nebo postrádal.
7 Proto nyní slyšte, pastýři mého národa, co vám jako Panovník Hospodin říkám:
8 Můj lid je jako stádo bez pastýře, které se stalo kořistí lupičů a potravou divokých šelem. Neboť jeho vůdci se nestarali o své poddané, ale zajímali se pouze o svůj vlastní prospěch.
9 Proto nyní, falešní pastýři, dobře poslouchejte má slova,
10 protože já sám, váš Panovník Hospodin, stojím proti vám a budu vás volat k zodpovědnosti za péči o můj lid. Připravím vás o stádo svého lidu a nedovolím vám nadále zneužívat Izraelce ve svůj vlastní prospěch. Zachráním je před vámi jako své ovce, aby se již nikdy nestali kořistí vašeho sobectví.
11 Já sám, Panovník Hospodin, potom své ovce vyhledám a postarám se o ně.
12 Budu o ně pečovat jako pastýř, který našel své ztracené stádo. Shromáždím Izraelce jako své ovce ze všech míst, kam se ztratili v mlze a šeru.
13 Vysvobodím je z cizích národů a vzdálených zemí a odvedu je do jejich vlasti. Budu je pást na svazích izraelských hor a v travnatých údolích po celé zemi.
14 Zavedu je na dobrou pastvu a vezmu je na zelené stráně izraelských hor. Nechám je odpočívat na bohatých pastvinách a dovolím jim spásat bujnou zeleň na úbočí izraelských hor.
15 Tentokrát se o své ovce postarám já sám, Panovník Hospodin, a nechám je konečně vydechnout.
16 Najdu ztracené a přivedu zpět všechny, co zabloudily. Ovážu jejich rány a pozvednu slabé. Avšak vykrmené a silné porazím. Budu se o své stádo starat velkoryse a spravedlivě.

Zaslíbení dobrého pastýře

17 A nyní mne poslouchejte vy, mé ovce. Jsem váš Panovník Hospodin a budu vás soudit. Rozdělím vás na dobré a zlé jako berany a kozly.
18 Neboť některým z vás nestačí, že se pasou na nejlepší pastvě a pijí z nejčistších bystřin. Co zůstane na pastvě, zašlapáte svýma nohama, a když se napijete, všechnu zbylou vodu zakalíte.
19 Proč by ale ostatní mé ovce měly jíst trávu, kterou jste podupaly, a pít vámi zakalenou vodu?
20 Protože jsem Panovník Hospodin, všem vám oznamuji, že já sám vynesu rozsudek nad vykrmenými i hubenými ovcemi.
21 Vy, tučné ovce, jste tak dlouho odstrkovaly a trkaly svými rohy ty slabší, až jste je nadobro odehnaly.
22 Já se však svého stáda zastanu a nenechám je dále ničit. Ujmu se jejich sporu a všechny ovce rozsoudím.
23 Postavím do jejich čela jediného pastýře z rodu svého služebníka, krále Davida, který o ně bude pečovat jako opravdový pastýř.
24 Jako Hospodin nyní prohlašuji, že zůstanu jejich jediným Bohem a že jim bude vládnout můj služebník z Davidova rodu.
25 Uzavřu s nimi smlouvu, která jim přinese pokoj. Zbavím zemi divokých šelem, aby mé ovce, mohly bezpečně žít v pustinách a spát v lesích.
26 Prokážu jim svou přízeň a svlažím jejich zemi hojností dešťů.
27 Stromy v sadech jim vydají své ovoce a země přinese bohatou úrodu. Lidé se budou cítit ve své zemi bezpečně, neboť až zlomím jejich trápení a vysvobodím je z moci protivníků, Izraelci konečně pochopí, že já, Hospodin, jsem jejich Bůh.
28 Již nebudou úpět v područí cizích národů a divoká zvěř jim neublíží. Budou žít v bezpečí a již nikdo je neohrozí.
29 Dám jim zemi, která je vyhlášená hojností své úrody, aby již nikdy nehynuli hladem a nebyli terčem posměchu ostatních národů.
30 Tehdy Izraelci poznají, že jako Panovník Hospodin a jejich Bůh stojím při nich a vyvolil jsem si jejich národ za vlastní.
31 Budu se o svůj národ starat jako ten nejpečlivější pastýř o své stádo, neboť jsem jejich Hospodin a Bůh."
© 2018 ERF Medien